Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Nhập Môn Kế Toán

⏰NO DEADLINE

[English Caption Below]

? Giới thiệu:

Bạn muốn theo đuổi ngành kế toán nhưng chưa biết mình sẽ học những gì trong ngành này!

Vậy thì đây sẽ là khóa học giúp bạn tìm hiểu điều này.

Khóa học miễn phí này giới  thiệu các nguyên tắc cơ bản về kế toán, các khái niệm và kỹ năng cần thiết về ghi sổ và kế toán trong bốn tuần. Để bắt đầu, bạn sẽ tìm hiểu về sự khác biệt cơ bản giữa ghi sổ và kế toán. Bạn sẽ học các quy tắc ghi sổ kế toán kép và cách ghi lại các giao dịch trong tài khoản.

? Nội dung khóa học:

 • Tuần 1, bạn cũng sẽ tìm hiểu mục đích của kế toán quản trị khác với kế toán tài chính như thế nào.
 • Trong Tuần 2, bạn sẽ học được một số kỹ năng thực hành về tính toán, bao gồm học về cách sắp xếp lại các phương trình đơn giản như phương trình kế toán.
 • Trong Tuần 3, bạn sẽ có được kiến thức và hiểu biết về các khái niệm cơ bản
 • Tuần 4 và tuần cuối cùng, bạn cũng sẽ được giới thiệu về báo cáo thu nhập (còn được gọi là báo cáo lãi lỗ) và sự phù hợp của nó với phương trình kế toán và bảng cân đối kế toán.

? Đối tượng của khóa học:

Người học có trình độ cơ bản

? Yêu cầu:

Thiết bị kết nối interner

? Bạn sẽ học được gì từ khóa học:

Sau khi học khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Hiểu và giải thích mục đích và vai trò của việc ghi sổ và kế toán, tài chính và quản lý, trong bất kỳ doanh nghiệp nào
 • Hiểu và áp dụng các kỹ năng cần thiết cho kế toán
 • Hiểu và mô tả ba khái niệm hình thành cơ sở (khái niệm pháp nhân kinh doanh, phương trình kế toán và khái niệm đối ngẫu)
 • Ghi lại các giao dịch vào các tài khoản thích hợp bằng cách sử dụng hệ thống kế toán kép
 • Cân đối các tài khoản trên sổ cái vào cuối kỳ kế toán và chuẩn bị một bảng cân đối kế toán

? Thông tin khóa học:

 • Người hướng dẫn: The Open University
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Hình thức: trực tuyến
 • Học phí: miễn phí (“LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.”)
 • Nền tảng: OpenLearn

? Đăng kí tại: https://bit.ly/3BGe87S

?Introduction:

You want to study accounting major but you do not know what are they about!

This course will help you.

This free course, Fundamentals of accounting, will introduce you to the essential concepts and skills of bookkeeping and accounting in four weeks. To start with you will learn about the fundamental difference between bookkeeping and accounting. You will learn the rules of double-entry bookkeeping and how to record transactions in ledger accounts.

?Course Content:

 • Week 1 you will also learn how the purpose of management accounting differs from that of financial accounting.
 • In Week 2 you will gain some practical skills in numeracy, including learning about rearranging simple equations such as the accounting equation.
 • In Week 3 you will gain knowledge and understanding of the fundamental concepts
 • Week 4 and final week you will also be introduced to the income statement (also known as the profit and loss statement) and how it fits with the accounting equation and the balance sheet.

?Who this course is for: introductory level

?Requirement:  device with internet connection

?What you will learn:

After studying this course, you should be able to:

 • Understand and explain the purpose and role of bookkeeping and accounting, both financial and management, within any business
 • Understand and apply the key numerical skills required for accounting
 • Understand and describe the three concepts (the business entity concept, the accounting equation and the duality concept)
 • Record transactions in the appropriate ledger accounts using the double-entry accounting system
 • Balance off ledger accounts at the end of an accounting period and prepare a trial balance

?Course Information

 • Instructor: The Open University
 • Language: English
 • Format: online
 • Tuition fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)
 • Platform: OpenLearn

?Apply in:https://bit.ly/3BGe87S

 

 

Các khóa học iVolunteer chia sẻ bao gồm 2 hình thức: miễn phí và trả phí. Các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành miễn phí - trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để biết thêm chi tiết, bạn vui lòng truy cập tại link đính kèm trong bài đăng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=36091

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


All the latest news in Vietnam