Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ăn Uống: Hoạt Động, Chế Độ Ăn Và Kiểm Soát Cân Nặng

⏰ NO DEADLINE

[English Caption Below]

🔥🔥 Nên ăn gì trước và sau khi tập thể dục? Trong khóa học miễn phí “Ăn uống điều độ: hoạt động, chế độ ăn uống và kiểm soát cân nặng”, bạn sẽ được tìm hiểu tầm quan trọng của dinh dưỡng trong các hoạt động thể chất, thể thao và việc quản lý cân nặng. Bạn sẽ có cơ hội bàn luận về vai trò của hoạt động thể chất và dinh dưỡng trong việc kiểm soát trọng lượng cơ thể cũng như tìm hiểu việc bổ sung dinh dưỡng trước và sau khi tập.

🍴 Nội dung khóa học:

 • Phần giới thiệu
 • Bài học:
 1. Hoạt động thể chất và chế độ ăn uống
 2. Hoạt động thể chất và khẩu vị
 3. Tập thể dục và sự chuyển hóa chất béo
 4. Chế độ ăn uống, thể dục và cholesterol
 5. Thực hành ăn uống: trước, trong và sau khi tập thể dục, thể thao
 6. Hoạt động uống nước và đồ uống dành cho thể thao
 • Phần kết luận
 • Tài liệu tham khảo

🍔Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học: Sau khi học khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Nhận ra tầm quan trọng của việc hoạt động thể chất trong quản lý cân nặng;
 • So sánh phương pháp hoạt động thể chất và ăn theo chế độ trong việc kiểm soát cân nặng;
 • Hiểu tầm quan trọng của dinh dưỡng trước, trong và sau khi tập và việc uống nước.

🥗Thông tin khóa học:

 • Hình thức học: Trực tuyến.
 • Hoàn toàn miễn phí.
 • Thời lượng: 6 tiếng.
 • Trình độ: Sơ cấp.
 • Nguồn: The Open University.
 • Nhận được giấy chứng nhận khi hoàn thành khóa học.

🔗 Link đăng ký: https://bitly.com.vn/dg9tq5


🔥🔥 What should we eat before and after exercise? This free course, Eating to win: activity, diet and weight control, examines the importance of nutrition in physical activity, sport and weight management. The role that physical activity has alongside nutrition in controlling body weight will be discussed, as will considerations for pre-exercise and post-exercise nutrition and hydration.

🍴 Course content:

 • Introduction
 • Lessons:
 1. Physical activity and dieting
 2. Physical activity and appetite
 3. Fitness and fat metabolism
 4. Diet, exercise and cholesterol
 5. Eating for performance; before, during and after exercise
 6. Hydration: water and sports drinks
 • Conclusion
 • References

🍔 What’ll you achieve after this course: After studying this course, you should be able to:

 • Recognise the importance of physical activity in weight management;
 • Compare physical activity and dieting as weight control methods;
 • Understand the importance of pre, during and post-exercise nutrition and hydration.

🥗 Details:

 • Course’s type: Online.
 • Totally free.
 • Duration: 6 hours.
 • Level: Introductory.
 • Supplier: The Open University.
 • Free statement of participation on completion of the course.

🔗 Register here: https://bitly.com.vn/dg9tq5

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16560


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com