Làm Thế Nào Để Tạo Một Sơ Yếu Lý Lịch Cho Ban Công Tác Học Sinh, Sinh Viên Hiệu Quả Trong 6 Bước

Các chuyên gia phòng ban công tác sinh viên giúp hỗ trợ các bạn sinh viên trong suốt quá trình trải nghiệm giáo dục khác nhau của họ, chẳng hạn như khi học trung học phổ thông và đại học. Nếu bạn muốn theo đuổi lĩnh vực này, bạn có thể tạo một sơ yếu lý lịch được thiết kế đặc biệt để mô tả trình độ tổng thể của bạn cho loại vị trí này.

Tìm hiểu về cách tạo sơ yếu lý lịch công tác sinh viên có thể giúp bạn đảm bảo các vai trò quan trọng trong công tác sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về sơ yếu lý lịch công tác sinh viên là gì, nêu chi tiết cách viết một trong sáu bước và cung cấp một mẫu và sơ yếu lý lịch mẫu cho các vai trò như vậy.

Sơ yếu lý lịch công tác sinh viên là gì?

Sơ yếu lý lịch công tác sinh viên là một tài liệu mà bạn có thể nộp cùng với các đơn xin việc làm công tác sinh viên hoặc tài liệu tham khảo trong các cuộc phỏng vấn xin việc. Những sơ yếu lý lịch này thường bao gồm thông tin về kinh nghiệm chuyên môn, trình độ học vấn, kỹ năng và chứng chỉ của bạn có liên quan đến các công tác của sinh viên.

Thiết kế một sơ yếu lý lịch cụ thể cho những vai trò này có thể giúp bạn đảm bảo các vị trí công tác sinh viên mà bạn muốn.

Cách viết sơ yếu lý lịch công tác sinh viên

Dưới đây là sáu bước mà bạn có thể làm theo để viết sơ yếu lý lịch công tác sinh viên:

1. Viết một bản tóm tắt hoặc mục tiêu

Sau khi viết thông tin liên hệ của bạn, bạn có thể đưa một bản tóm tắt hoặc mục tiêu vào đầu sơ yếu lý lịch của mình. Mục tiêu thường là một câu trình bày chi tiết các mục tiêu nghề nghiệp của bạn, trong khi bản tóm tắt thường là một tuyên bố một hoặc hai câu nêu nổi bật kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp tổng thể của bạn vì nó liên quan đến các vị trí bạn đang tìm kiếm. Đối với các vị trí công tác sinh viên, bạn có thể chọn viết bản tóm tắt nếu bạn có kinh nghiệm làm việc liên quan đến sinh viên hoặc trong môi trường giáo dục, chẳng hạn như các trường trung học phổ thông và đại học. Nếu bạn có ít hoặc không có kinh nghiệm liên quan, bạn có thể chọn viết một mục tiêu.

2. Mô tả kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp của bạn

Trong phần này, bạn có thể liệt kê tất cả các vị trí liên quan mà bạn đã đảm nhiệm trước đây có thể liên quan đến các vị trí công tác sinh viên. Tất cả các vai trò như cố vấn học đường, cố vấn nghề nghiệp, giáo viên hoặc quản trị viên trường học đều có thể hữu ích khi đưa vào loại sơ yếu lý lịch này. Ngoài ra, hãy xem xét liệt kê bất kỳ tổ chức nào bạn đã làm việc, ngày tuyển dụng và mô tả trách nhiệm cụ thể của từng vị trí. Điều này có thể cung cấp cho nhà tuyển dụng ý tưởng tốt hơn về các nhiệm vụ bạn đã hoàn thành, các kỹ năng bạn có được và đào tạo bạn nhận được khi làm việc ở các vai trò trước đây.

3. Trình bày chi tiết trình độ học vấn của bạn

Tiếp theo, bạn có thể mô tả bất kỳ bằng cấp nào bạn nhận được trong suốt sự nghiệp giáo dục của mình, chẳng hạn như cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Nhận các bằng cấp về giáo dục, tư vấn và các vấn đề sinh viên cũng có thể giúp bạn đủ điều kiện cho các vị trí công tác sinh viên. Sau khi liệt kê tên bằng cấp của bạn, trường bạn đã theo học và ngày tốt nghiệp của bạn, bạn có thể liệt kê các khóa học cụ thể liên quan đến các vấn đề của sinh viên. Ví dụ, tất cả các khóa học về luật phát triển sinh viên, huấn luyện, truyền thông và giáo dục đều có thể hữu ích để đưa vào loại sơ yếu lý lịch này.

4. Liệt kê các kỹ năng liên quan

Đối với phần kỹ năng, bạn có thể liệt kê cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm trong các lĩnh vực liên quan đến vai trò này. Các kỹ năng cứng cho những vai trò này có thể bao gồm khả năng thực hiện các biện pháp can thiệp khủng hoảng, quản lý dự án và quản lý nhân viên. Các kỹ năng mềm có thể hữu ích có thể bao gồm giao tiếp giữa các cá nhân, tổ chức, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện. Bạn có thể chọn liệt kê các kỹ năng theo thứ tự mức độ phù hợp của chúng với các vị trí mà bạn đang ứng tuyển.

5. Cung cấp thông tin chứng chỉ

Tiếp theo, bạn có thể cung cấp danh sách bất kỳ chứng chỉ nào mà bạn đã hoàn thành trong suốt sự nghiệp của mình có liên quan đến vị trí này. Các chứng chỉ này có thể là yêu cầu của một số vị trí hoặc giúp cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về đào tạo, giáo dục và kỹ năng cụ thể của bạn. Ví dụ, chứng chỉ về giáo dục đại học và các vấn đề sinh viên hoặc giảng dạy có thể hữu ích để làm nổi bật cho công việc này.

6. Đưa ra các tài liệu tham khảo chuyên môn có liên quan

Trong phần cuối cùng của sơ yếu lý lịch, bạn có thể cung cấp một số tài liệu tham khảo chuyên môn có liên quan, những người có thể nói lên khả năng của bạn.

Nhà tuyển dụng có thể liên hệ với những người tham khảo này để hiểu rõ hơn về các vai trò trước đây, quá trình đào tạo và kỹ năng của bạn. Ví dụ: nhà tuyển dụng có thể hỏi người tham khảo về khả năng làm việc tốt của bạn trong môi trường nhóm. Bạn có thể bao gồm những người quản lý trước đây, đồng nghiệp, người cố vấn hoặc giáo viên trong phần này.

Mẫu sơ yếu lý lịch công tác sinh viên

Đây là một mẫu có thể giúp bạn viết sơ yếu lý lịch các vấn đề sinh viên của riêng bạn:

[Họ và tên của bạn] [Số điện thoại của bạn]

[Địa chỉ email của bạn]

Mục tiêu hoặc tóm tắt

[Một đến hai câu mô tả mục tiêu nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm tổng thể của bạn khi làm việc trong các vấn đề sinh viên]

Kinh nghiệm làm việc

[Chức danh, người quản lý trước đây] [Ngày bắt đầu làm việc]

Trách nhiệm

[Nhiệm vụ công việc]

[Nhiệm vụ công việc]

[Nhiệm vụ công việc]

[Nhiệm vụ công việc]

[Chức danh, người quản lý trước đây] [Ngày bắt đầu làm việc]

Trách nhiệm

[Nhiệm vụ công việc]

[Nhiệm vụ công việc]

[Nhiệm vụ công việc]

[Nhiệm vụ công việc]

[Chức danh, người quản lý trước đây] [Ngày bắt đầu làm việc]

Trách nhiệm

[Nhiệm vụ công việc]

[Nhiệm vụ công việc]

[Nhiệm vụ công việc]

[Nhiệm vụ công việc]

Giáo dục

[Loại bằng cấp] [Tên trường] [Ngày tốt nghiệp]

Các khóa học

[Tên khóa học]

[Tên khóa học]

[Tên khóa học]

[Tên khóa học]

[Loại bằng cấp] [Tên trường] [Ngày tốt nghiệp]

Các khóa học

[Tên khóa học]

[Tên khóa học]

[Tên khóa học]

[Tên khóa học]

Kỹ năng

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

[Kỹ năng]

Chứng chỉ

[Tên chứng nhận] được trao bởi [tổ chức trao tặng], hết hạn [ngày hết hạn chứng nhận]

[Tên chứng nhận] được trao bởi [tổ chức trao tặng], hết hạn [ngày hết hạn chứng nhận]

[Tên chứng nhận] được trao bởi [tổ chức trao tặng], hết hạn [ngày hết hạn chứng nhận]

Người giới thiệu

[Tên của tài liệu tham khảo, mối quan hệ với bạn, số điện thoại, email]

[Tên người tham chiếu, mối quan hệ với bạn, số điện thoại, email]

[Tên người tham chiếu, mối quan hệ với bạn, số điện thoại, email]

Ví dụ về sơ yếu lý lịch các vấn đề của sinh viên

Dưới đây là một ví dụ về sơ yếu lý lịch các vấn đề sinh viên để tham khảo khi tạo hồ sơ của riêng bạn:

James Tillerson555-687-5643

james@mail.com

Tóm lược

Các vấn đề sinh viên có kinh nghiệm chuyên nghiệp với kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn. Đã hoàn thành bằng cấp về giáo dục và các vấn đề sinh viên.

Kinh nghiệm làm việc

* Giám đốc phụ trách công tác sinh viên, Đại học Western East Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 7 năm 2021

Trách nhiệm *

 • Giao tiếp hiệu quả và phối hợp với các nhân viên đại học khác
 • Lãnh đạo văn phòng công tác học sinh trong việc trả lời học sinh, phụ huynh và cộng đồng
 • Phối hợp với các phòng ban khác trong khuôn viên trường để đảm bảo môi trường sống tích cực cho sinh viên
 • Đảm bảo rằng tất cả các chương trình đều tiết kiệm chi phí và đáp ứng nhu cầu của học sinh
 • Cung cấp cơ hội phát triển nhân viên cho nhân viên phụ trách công tác sinh viên và giảng viên được đào tạo về các kỹ năng xây dựng mối quan hệ với sinh viên.

* Cố vấn học sinh, Trường Trung học Phổ thông Bắc Nam, Tháng 6 năm 2014 – tháng 5 năm 2016

Trách nhiệm *

 • Học sinh được giúp đỡ và gia đình của họ hiểu được cách thức hoạt động của quy trình tuyển sinh trung học và đại học
 • Tổ chức hội thảo cho phụ huynh về cách giúp con cái họ thành công ở trường
 • Đã tổ chức các buổi hướng dẫn cho sinh viên năm nhất nhập học, sinh viên chuyển trường và sinh viên quốc tế mới
 • Đưa ra các bài thuyết trình về các chủ đề khác nhau liên quan đến học thuật, nghề nghiệp hoặc tuyển sinh đại học tại các trường học
 • Tham gia vào các hoạt động phát triển của giảng viên và tư vấn cách giảng viên có thể đáp ứng nhu cầu của từng người học
 • Lãnh đạo một hoặc nhiều nhóm hỗ trợ sinh viên bao gồm tối đa 12 người tham gia có cùng sở thích.

* Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Bắc Nam Tháng 6 năm 2012-tháng 6 năm 2014

Trách nhiệm *

 • Chuẩn bị cho ngày bằng cách kiểm tra bài tập về nhà và lập kế hoạch cho bài học trong ngày
 • Chào mừng học sinh đến lớp và cung cấp thông tin cơ bản về buổi học trong ngày
 • Giới thiệu tài liệu mới theo quy định của chương trình giảng dạy và nhấn mạnh điều gì là quan trọng nhất trong khi tuân theo trình tự nghiên cứu tuần tự
 • Các kỹ năng và chiến lược được mô hình hóa mà học sinh sử dụng trong các hoạt động, sau đó phân công học sinh làm việc theo cặp hoặc nhóm nhỏ tùy theo mức độ kỹ năng
 • Đưa ra phản hồi về bài làm của học sinh, khen ngợi bài làm tốt, đưa ra nhận xét mang tính xây dựng đối với các câu trả lời kém thành công hơn và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết
 • Giám sát hành vi và hiệu suất của học sinh và cung cấp các dự án cộng tác bổ sung để củng cố các tương tác tích cực của đồng nghiệp

Giáo dục

Thạc sĩ Giáo dục về Công tác Sinh viên Đại học Nam Bộ Tháng 5 năm 2015

Các khóa học

 • Phát triển của học sinh
 • Quản lí trường học
 • Công bằng xã hội trong công tác học sinh
 • Giới thiệu về tư vấn
 • Hướng dẫn giáo dục

Cử nhân Khoa học Giáo dục Đại học Bắc Bắc Bộ Tháng 5 năm 2013

Các khóa học

 • Tâm lý giáo dục
 • Phát triển trẻ nhỏ
 • Dạy ngữ văn
 • Đọc đánh giá và hướng dẫn
 • Tìm hiểu chương trình giảng dạy
 • Sự lãnh đạo của giáo viên

Kỹ năng

 • Khả năng đàm phán
 • Sáng tạo
 • Giao tiếp
 • Nhận thức và nhạy cảm về văn hóa
 • Đưa ra quyết định
 • Trí tuệ cảm xúc
 • Tính linh hoạt và khả năng thích ứng với các tình huống mới
 • Tài liệu chính thức
 • Sự can thiệp của khủng hoảng

Chứng chỉ

 • Chứng chỉ giảng dạy do hội đồng giáo dục tiểu bang trao tặng, hết hạn vào tháng 5 năm 2022
 • Chứng chỉ giáo dục đại học và công tác sinh viên do Đại học Nam Nam cấp, hết hạn vào tháng 5 năm 2024

Người giới thiệu

 • Mary Ferguson, người quản lý trước đây, 555-554-5555, mary@mail.com
 • Ingrid Leary, người quản lý trước đây, 555-554-5554, ingrid@mail.com
 • Kyle Jonston, đồng nghiệp trước đây, 555-551-5555, kyle@mail.com

———————————————————————————-

Xin chân thành cảm ơn tác giả vì những chia sẻ vô cùng bổ ích

Bài viết gốc: www.indeed.com

Người dịch: Nhan Quỳnh Nhi

Khi chia sẻ cần phải trích dẫn nguồn là “Người dịch: Nhan Quỳnh Nhi – Nguồn iVolunteer Vietnam

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=72470

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/