Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Nâng Cao Khả Năng Nghe Nói Tiếng Anh (Có Chứng Chỉ – Có Trả Phí)

NO DEADLINE

English below

 

📌 Giới thiệu về khóa học

Khóa học này bao gồm 4 bài học về kỹ năng nghe và nói cần thiết cho các bài kiểm tra đầu vào đại học hay cao đẳng. Nó sẽ giúp bạn cải thiện khả năng nghe hiểu tiếng Anh và kỹ năng nói cho các cuộc thảo luận, hùng biện trong lớp cũng như thuyết trình.

 

📌Những điều bạn sẽ học

-Nghe và hiểu được những bài thao giảng tiếng Anh trên lớp

-Cách viết bài thuyết trình và thuyết trình một cách thuyết phục và hấp dẫn người nghe

-Thúc đẩy sự tự tin khi nói hay thuyết trình 

 

📌Đăng ký

-Nhà cung cấp: Division of Continuing Education

-Giảng viên: Tamy Chapman 🌟TOP INSTRUCTOR 🌟

-Thông tin chi tiết: https://www.coursera.org/specializations/speaklistenenglish#howItWorks

 

[Online] Advanced Academic Speaking and Listening Specialization Free Course (Shareable Certificate)

 

NO DEADLINE

 

📌About this course 

This specialization covers the listening and speaking skills that non-native English-speaking students need to be successful in English-speaking colleges and universities.You will learn how to listen to class lectures and take notes more effectively. You will also improve your speaking skills for common tasks such as class discussions and presentations

 

📌What you will learn

– Listen and understand English lectures in class

-How to write presentations and presentations convincing to listeners

– Boost confidence when speaking or giving presentations

 

📌Registration 

-Provider: Division of Continuing Education

-Instructor: Tamy Chapman 🌟TOP INSTRUCTOR 🌟

-Apply here: 

https://www.coursera.org/specializations/speaklistenenglish#howItWorks

You may also like...