Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí: Tìm Hiểu Những Công Cụ Quản Trị Tri Thức Của Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ

🔥 NO DEADLINE

[English caption below]

🔔 Các nhóm mục tiêu cho khóa học này về các công cụ Quản trị tri thức (KM) dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) là sinh viên, học viên sẽ được  sự hỗ trợ từ các thành viên SMEs và SMEs, giảng viên, chuyên gia tư vấn, huấn luyện viên và tất cả những người khác quan tâm đến quản trị SMEs đổi mới.

Có nhiều công cụ KM khác nhau để quản lý kiến ​​thức một cách hiệu quả trong một công ty. Bằng cách tập hợp tất cả thông tin, kiến thức có sẵn một cách có hệ thống và có khả năng, khi được quản lý và sử dụng như một tài sản quan trọng thuộc tổ chức, sẽ giúp tăng đáng kể sản lượng và sự hiệu quả của mọi người.

KM đặc biệt có tầm quan trọng đối với các SMEs vì họ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng tăng, sự thay đổi nhanh chóng trong công nghệ, những bất ổn kinh tế, thời điểm bất ổn và chịu nhiều sóng gió thị trường hơn so với các doanh nghiệp lớn hơn. Về mặt này, việc cung cấp thông tin có giá trị về các công cụ KM có thể giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiểu đánh giá và áp dụng các công cụ này vào thói quen hàng ngày của họ và đặc biệt là trong giai đoạn bất ổn.

🌟 Thông tin khóa học:

 • 100% online.
 • Giáo viên hướng dẫn: Klaus North.
 • Bài giảng thuộc tổ chức The Project Dynamic SMEs.
 • Khóa học gồm 8 phần và 24 bài giảng.
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh có phụ đề.
 • Nền tảng: Udemy.
 • Thời lượng: 2 tiếng.

🌟 Bạn sẽ nhận được gì?

 • Vào cuối khóa học này, những người tham gia sẽ hiểu rõ được các công cụ KM khác nhau hiện có.
 • Hiểu, đánh giá và áp dụng các công cụ này vào công việc hàng ngày.

🌟 Khóa học này dành cho ai?

 • Nhân viên từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Những người quan tâm đến quản lý đổi mới SMEs.
 • Các tổ chức hỗ trợ SMEs, giảng viên, nhà tư vấn, huấn luyện viên.

💡Thông tin chi tiết tạihttps://bit.ly/3qnoXr5

——————————————————-

🔔 Target groups for this course on Knowledge Management (KM) tools for SMEs are students, practitioners from SMEs and SME support institutions, trainers, consultants, coaches and all other people interested in innovative SME management. Various KM tools exist to manage knowledge effectively within a company. By bringing together all the information available in a systematic manner, knowledge is capable, when managed and utilized as an important organizational asset, to significantly augment people’s output and efficiency. KM is particularly of great importance for SMEs as they are stronger influenced by increasing global competition, fast shifts in technology, economic uncertainties, times of instability and market turbulences than bigger enterprises. In this respect, offering valuable information about KM tools can help SMEs to understand, evaluate and apply these tools into their daily routine and in particular during turbulent times.

🌟 About this course:

 • 100% online.
 • Instructor: Klaus North.
 • The lecture belongs to The Project Dynamic SMEs organization.
 • The course consists of 8 parts and 24 lectures.
 • Language: English with subtitles.
 • Platform: Udemy.
 • Duration: 2 hours.

🌟 What you’ll learn:

 • At the end of this course the participants shall be aware of the various KM tools that exist.
 • Understand, evaluate and apply these tools into daily routine.

🌟 Who this course is for:

 • Employees from SMEs.
 • People interested in innvoative SME management.
 • SME support institutions, trainers, consultants, coaches.

💡Enrollment: https://bit.ly/3qnoXr5

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=23748


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Nhung Lê

hongnhung1.ivolunteer@gmail.com