Deadline: 15/10/2023

Tổ Chức World Vision Vietnam (WVI) Tuyển Dụng Cán Bộ Kiểm Soát Nội Bộ Cấp Cao Làm Việc Tại Hà Nội

Chương trình Tài chính Vi mô (MFU) – World Vision International (WVI) USA – Văn phòng đại diện tại Việt Nam là một chương trình được quản lý độc lập nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyển đổi thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô. MFU được thành lập vào năm 2006.

✍️THÔNG TIN CHUNG

 • Vị trí công việc: Cán bộ Kiểm soát Nội bộ cấp cao – The Senior Internal Control Officer (SICO)
 • Địa điểm làm : Hà Nội
 • Kỳ hạn: Toàn thời gian
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 15/10/2023  

✍️MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ chiến lược và hàng năm (10%) 

 • Dẫn đầu việc chuẩn bị kế hoạch và ngân sách kiểm toán hàng năm.
  • Điều này bao gồm việc thu thập thông tin liên quan SICO dẫn đầu việc chuẩn bị kế hoạch và ngân sách kiểm toán hàng năm.
  • Điều này bao gồm việc thu thập thông tin liên quan và thực hiện phân tích cũng như đánh giá rủi ro cần thiết để ưu tiên các chi nhánh và đơn vị/quy trình có thể kiểm toán, cũng như phân bổ nguồn lực.
 • Tham khảo ý kiến của khách hàng kiểm toán về lộ trình tham gia dự kiến, tham khảo ý kiến của Giám đốc Kiểm toán Khu vực Châu Á và xin phê duyệt của Ủy ban Rủi ro và Kiểm toán.

Lập kế hoạch tham gia kiểm toán

 • Các hoạt động trong Giai đoạn lập kế hoạch tham gia kiểm toán có thể khác nhau đối với Kiểm toán chi nhánh thường xuyên (RBA), Đánh giá chuyên đề toàn cầu (GTR), Đánh giá chuyên đề địa phương (LTR) và Điều tra đặc biệt (SI) về gian lận và các vi phạm khác.
 • Dẫn đầu giai đoạn lập kế hoạch của mọi hoạt động tham gia, bao gồm việc thực hiện các quy trình hướng dẫn và phân tích các mục tiêu, rủi ro và kiểm soát của đơn vị kinh doanh được kiểm toán.
 • Đảm bảo việc phát triển các tiêu chí kiểm toán áp dụng cũng như tính chất, thời gian và phạm vi phù hợp của các thủ tục kiểm toán cũng như việc chuẩn bị bản ghi nhớ lập kế hoạch kiểm toán và chương trình công tác kiểm toán.

2. Thực hiện và giám sát kiểm toán (65%)

 • Lãnh đạo việc thực hiện các cam kết kiểm toán, đánh giá và giám sát công việc của Cán bộ Kiểm soát Nội bộ.
 • Sử dụng phương pháp và thủ tục kiểm toán phù hợp và đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu về các thử nghiệm và kết quả. Các cam kết có thể bao gồm đánh giá theo chủ đề, kiểm toán chi nhánh thường xuyên, điều tra đặc biệt, kiểm toán kiểm soát tài chính, kiểm toán hệ thống thông tin, kiểm toán quy trình, kiểm toán dịch vụ hỗ trợ, kiểm toán tuân thủ, đánh giá chương trình, v.v.
 • Đảm bảo rằng có được bằng chứng đầy đủ, đầy đủ và có thẩm quyền trong quá trình tham gia.
 • Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng cũng như mối quan hệ và tương tác với khách hàng kiểm toán.

Giai đoạn báo cáo và truyền thông

 • Tiến hành đánh giá chi tiết về tính đầy đủ và phù hợp của các thủ tục kiểm toán và bằng chứng hỗ trợ cho xếp hạng kiểm toán, ý kiến rủi ro và các phát hiện có thể báo cáo.
 • Chịu trách nhiệm tiến hành phân tích đầy đủ và có phương pháp về nguyên nhân gốc rễ và kiểm soát những điểm yếu làm cơ sở cho các cơ hội cải tiến được ghi nhận; và đưa ra những khuyến nghị phù hợp, thiết thực và thực tiễn tốt nhất.
 • Dẫn đầu việc chuẩn bị và truyền đạt báo cáo kiểm toán tới các bên liên quan khác nhau, bao gồm cả việc tiến hành các hội nghị kết thúc.

Theo dõi, giám sát và thông quan

 • Chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu về các phát hiện kiểm toán, khuyến nghị kiểm toán và kế hoạch hành động quản lý, bao gồm chủ sở hữu mục tiêu và ngày hoàn thành mục tiêu.
 • Phối hợp với các thành viên Ban Điều hành trong việc theo dõi tiến độ của các hoạt động quản lý và thường xuyên chuẩn bị các báo cáo về vấn đề này cho Ban Quản lý, Ủy ban Rủi ro và Kiểm toán cũng như mạng lưới VFI.

Liên lạc với Ủy ban Rủi ro và Kiểm toán và RAM

 • Báo cáo theo chức năng cho Ủy ban Rủi ro và Kiểm toán, đồng thời liên lạc với ủy ban một cách thường xuyên và tuân thủ tất cả các yêu cầu về tính độc lập trong tổ chức và tính khách quan của cá nhân Đơn vị Kiểm soát Nội bộ.
 • Chuẩn bị các báo cáo và tài liệu và trình bày trong cuộc họp định kỳ hàng quý của Ủy ban Rủi ro và Kiểm toán.

3. Quản lý nhân sự và hiệu suất (10%)

 • Chịu trách nhiệm quản lý các Nhân viên Kiểm soát Nội bộ và hoạt động của họ cũng như giám sát các hoạt động hàng ngày của họ. Điều này bao gồm việc xây dựng các kế hoạch và mục tiêu về hiệu suất và phát triển, theo dõi tiến độ trong suốt cả năm cũng như cung cấp phản hồi và hỗ trợ nếu cần.
 • Chịu trách nhiệm duy trì một đội ngũ có hiệu suất cao, gắn kết và có động lực cao.

4. Hoạt động Kiểm toán nội bộ khu vực (15%)

 • Thường xuyên phối hợp với Giám đốc Kiểm toán Khu vực Châu Á và tham gia vào các hoạt động, dự án của Kiểm toán viên Nội bộ trong Khu vực và mạng lưới VFI.
 • Xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp với các đồng nghiệp trong mạng lưới và cộng tác với Kiểm toán viên nội bộ trong khu vực và mạng lưới để đánh giá các chủ đề toàn cầu cũng như chia sẻ kiến thức và thực tiễn, cùng nhiều chủ đề khác.

Các vai trò hành chính và tổ chức khác

 • Dẫn đầu việc đánh giá định kỳ các chính sách, thủ tục, phương pháp và biểu mẫu của Đơn vị Kiểm soát Nội bộ.
 • Tham gia vào các cuộc họp của Ban Giám đốc, theo lời mời và tham gia vào các hoạt động, dự án và sáng kiến của tổ chức của WVI và MFU trong phạm vi được Điều lệ Kiểm toán Nội bộ và RAM Châu Á cho phép. Điều này có thể bao gồm việc phát triển và tổ chức các buổi hội thảo hoặc buổi định hướng cho nhân viên của WVI hoặc MFU, đặc biệt là về các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ và lĩnh vực chuyên môn của SICO.

Đào tạo và phát triển chuyên nghiệp

 • Tham gia vào các khóa đào tạo (nội bộ và bên ngoài) và các hoạt động can thiệp phát triển khác dưới sự hướng dẫn của RAM Asia, cũng như đã hoàn thành các khóa đào tạo trên toàn tổ chức.
 • Tham gia và đảm bảo sự tham gia của các Cán bộ Kiểm soát Nội bộ trong các khóa đào tạo thường xuyên dành cho Kiểm toán viên Nội bộ trong mạng lưới VFI và trong khu vực.
 • Thực hiện các chương trình chứng nhận trình độ kỹ thuật dài hạn (ví dụ: CIA, CISA, CFE) như một phần của kế hoạch phát triển và cung cấp hỗ trợ cho Cán bộ Kiểm soát Nội bộ thực hiện các chương trình tương tự.

✍️YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm chuyên môn cần thiết

 • Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm chuyên môn (trong đó ít nhất 2 năm ở vai trò giám sát) trong kiểm toán độc lập hoặc kiểm toán nội bộ, ưu tiên làm việc tại các tổ chức tài chính (Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, công ty Fintech, v.v.)

Bằng cử nhân

 • Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành: kế toán, kế toán quản trị, tài chính, kiểm toán nội bộ hoặc quản trị kinh doanh

Kiến thức và trình độ chuyên môn ưu tiên

 • Ưu tiên là người có trình độ kỹ thuật và chứng chỉ chuyên môn liên quan như Kế toán viên công chứng, Kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận, Kiểm toán viên hệ thống thông tin được chứng nhận hoặc Người kiểm tra gian lận được chứng nhận.
 • Có đủ hiểu biết và kinh nghiệm trong việc áp dụng các tiêu chuẩn và khuôn khổ thực hành nghề nghiệp dành cho Kiểm toán viên nội bộ, đồng thời có cam kết duy trì quy tắc đạo đức nghề nghiệp và có thể thể hiện một cách nhất quán tính chính trực, khách quan, bảo mật và năng lực.
 • Có năng lực kỹ thuật trong việc thực hiện và lãnh đạo quá trình tham gia kiểm toán từ đầu đến cuối, bao gồm lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và truyền thông cũng như giai đoạn theo dõi; có mức độ hiểu biết hợp lý về các khuôn khổ kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và quản trị. Có hiểu biết về quy trình và hệ thống kinh doanh, chức năng quản lý và môi trường hoạt động, đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức tài chính và tổ chức phi lợi nhuận phát triển xã hội.
 • Có khả năng áp dụng hiệu quả các khái niệm và thực tiễn liên quan đến kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro (RBIA) trong các khía cạnh khác nhau của chức năng kiểm toán nội bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực lập kế hoạch chiến lược và hàng năm, lập kế hoạch và thực hiện cam kết, báo cáo kết quả kiểm toán và đưa ra các khuyến nghị.
 • Có kinh nghiệm quản lý các mối quan hệ, tương tác và giao tiếp với khách hàng kiểm toán, các thành viên ban quản lý của tổ chức, cũng như liên lạc với các thành viên và chủ tịch Ủy ban Rủi ro và Kiểm toán.
 • Thành thạo giao tiếp bằng văn bản và nói bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời có thể chuẩn bị báo cáo kiểm toán nội bộ và các tài liệu, thông tin liên lạc khác cho các bên liên quan khác nhau.
 • Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông phù hợp để thực hiện nhiệm vụ văn phòng và kiểm toán. Tốt nhất là có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng bảng tính và có nền tảng về sử dụng phần mềm quản lý kiểm toán cũng như phân tích liên tục và CAAT.
 • Có khả năng giám sát công việc và hoạt động hàng ngày của nhân viên kiểm toán nội bộ, cũng như hỗ trợ sự phát triển chuyên môn và cá nhân của nhân viên kiểm toán nội bộ.
 • Sẵn sàng hỗ trợ truyền đạt và thể hiện những giá trị cốt lõi của Tầm nhìn Thế giới theo những cách có ý nghĩa đối với trẻ em và cộng đồng.

✍️CÁCH ỨNG TUYỂN:

 • Vui lòng gửi CV và Thư xin việc của bạn tới wvv_recruitment@wvi.org
 • Tiêu đề email: [WVI MF Senior Internal Control Officer] – Tên bạn

✍️THỜI HẠN: 15/10/2023

✍️THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: 9th floor, Mercury building, 444 Hoang Hoa Tham street, Tay Ho district, Ha Noi, Viet Nam
 • SDT: (+84) 24 3943 9920
 • Email: contact_vietnam@wvi.org

Nguồn: https://ivolunteer.vn/to-chuc-world-vision-vietnam-wvi-tuyen-dung-can-bo-kiem-soat-noi-bo-cap-cao-lam-viec-tai-ha-noi-s22503.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=140178

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/