Deadline: 14/04/2024

UNDP Tại Việt Nam Tuyển Dụng Quản Lý Dự Án

Đa dạng, Công bằng và Nguyên tắc là những nguyên tắc cốt lõi tại UNDP: UNDP đánh giá cao sự đa dạng là biểu hiện của sự đa dạng về quốc gia và văn hóa nơi UNDP hoạt động, UNDP thúc đẩy sự bao gồm như một cách đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều được ủy quyền để đóng góp vào nhiệm vụ của công ty, và đảm bảo sự công bằng và công bằng trong tất cả các hành động của mình. Tiếp cận ‘không bỏ lỡ ai’ đối với các nỗ lực về đa dạng của UNDP có nghĩa là tăng cường sự đại diện của các nhóm dân số không được phục vụ. Những người tự nhận mình thuộc các nhóm dân số bị xem hoặc bị loại trừ được khuyến khích mạnh mẽ để nộp đơn. Tìm hiểu thêm về việc làm tại UNDP bao gồm các giá trị và câu chuyện truyền cảm hứng của UNDP.

📌THÔNG TIN CHUNG:

 • Địa điểm làm việc: Hà Nội
 • Loại hình công việc: Toàn thời gian
 • Thời hạn ứng tuyển: Lúc 23:59 ngày 14/04/2024

📌 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

 • Học vấn:
  • Có bằng cấp đại học tiên tiến (thạc sĩ hoặc tương đương) trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Khoa học Chính trị, Khoa học Xã hội, Quản lý công cộng, Quản lý dự án hoặc các lĩnh vực liên quan là bắt buộc. Hoặc
  • Có bằng cấp đại học cấp đầu (bằng cử nhân) trong các lĩnh vực trên, kết hợp với hai năm kinh nghiệm liên quan sẽ được xem xét cẩn thận như một phần của bằng cấp đại học tiên tiến.
 • Kinh nghiệm:
  • Tối thiểu 7 năm (với bằng thạc sĩ) hoặc 9 năm (với bằng cử nhân) kinh nghiệm liên quan ngày càng tăng ở cấp quốc gia hoặc quốc tế trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, kinh nghiệm thực tiễn trong thiết kế, giám sát và đánh giá các dự án phát triển, và/hoặc lãnh đạo và quản lý dự án trong các lĩnh vực về hành động bom mìn, hỗ trợ xã hội, giảm nghèo/phát triển sinh kế cho những nhóm dân cơ bản, như người khuyết tật và người hưởng hỗ trợ xã hội.
  • Có kinh nghiệm và kỹ năng thực hiện quản lý dự án (lập kế hoạch, thực hiện, giám sát & đánh giá và báo cáo).
  • Có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và khả năng xây dựng mối quan hệ hợp tác với các đối tác đa dạng.
  • Có kinh nghiệm và thành thạo trong các chương trình của Microsoft Office.
  • Có kinh nghiệm và thành thạo với các công cụ quản lý chương trình.
  • Tối thiểu năm (5) năm kinh nghiệm trong quản lý dự án tại các tổ chức quốc tế sẽ là một lợi thế mạnh mẽ.
  • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành động mìn là một lợi thế quan trọng.
  • Có kinh nghiệm làm việc, liên kết và hợp tác với các cơ quan Liên Hợp Quốc, bộ các bộ trưởng, tổ chức phi chính phủ, tổ chức xã hội dân sự và tổ chức quốc tế công cộng là một lợi thế.
  • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng năng lực và đào tạo là một lợi thế.
 • Ngôn ngữ yêu cầu:
  • Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt trong giao tiếp nói và viết là bắt buộc.

📌 MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Lãnh đạo, quản lý, điều phối và phát triển kế hoạch và thực hiện dự án hiệu quả.
  • Lãnh đạo, quản lý, điều phối và giám sát tổng thể việc thực hiện dự án để đảm bảo việc giao hàng hiệu quả và chất lượng của sản phẩm đúng các ràng buộc về thời gian và chi phí được xác định trong tài liệu dự án KVPVP và các quy định và quy trình được thiết lập trong Chính sách và Quy trình Vận hành Chương trình của UNDP (POPP) và tiêu chuẩn, quy tắc và quy định của Chính phủ;
  • Hợp tác chặt chẽ với CTA và các quản lý thành phần, dẫn dắt và chuẩn bị kế hoạch chiến lược, kế hoạch làm việc hàng năm và ngân sách cho dự án tổng thể theo Dự án cho sự phê duyệt của ban lãnh đạo văn phòng và/hoặc Ban Dự án (trên cơ sở đa năm); đảm bảo rằng kế hoạch dự án và ngân sách được nhập vào hệ thống quản lý doanh nghiệp; đạt được các sản phẩm được mô tả trong kế hoạch làm việc; Xã Đảm bảo kế hoạch dự án và ngân sách được nhập vào hệ thống quản lý doanh nghiệp; đạt được các sản phẩm được mô tả trong kế hoạch làm việc;
  • Phối hợp chặt chẽ với CTA và VNMAC, đồng hành chặt chẽ với việc cung cấp các đầu ra của hợp phần đầu tiên của dự án, đảm bảo sự lồng ghép và phối hợp với các hoạt động thuộc hợp phần thứ hai (hỗ trợ nạn nhân) và thứ ba (phát triển nông thôn) của dự án;
  • Xem xét ngân sách và kế hoạch làm việc hàng tháng và lưu ý ban quản lý cấp cao về bất kỳ thách thức nào trong việc thực hiện hoặc những thay đổi được đề xuất;
  • Với sự hỗ trợ của Trợ lý Dự án và các nhà quản lý thành phần, chuẩn bị và giám sát việc thực hiện các kế hoạch tuyển dụng và mua sắm của dự án;
  • Thường xuyên xem xét các báo cáo dự án hệ thống quản lý doanh nghiệp, đảm bảo doanh thu, cam kết, chi phí, giải ngân đầy đủ, chính xác, phát hiện các khoản phí sai sót, trái phép;
  • Biên nhận Hàng hóa, Dịch vụ & Công trình: xác minh, lập hồ sơ và ghi lại việc nhận hàng hóa, dịch vụ và công trình một cách kịp thời theo yêu cầu của POPP;
  • Đảm bảo rằng quỹ dự án được dự trữ đầy đủ để trang trải toàn bộ chi phí nhân sự dự án và chi phí trực tiếp của dự án;
  • Giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự làm việc tại dự án; Điều phối và tạo điều kiện cho các cuộc họp khác nhau của dự án bao gồm các cuộc họp của Ban Dự án và đối tác; ghi lại các quyết định và hành động tiếp theo; Cung cấp cho Ban dự án những thông tin kịp thời, chi tiết và chính xác về quá trình thực hiện dự án.
 • Theo dõi và báo cáo tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án và đạt được các mục tiêu đề ra.
  • Với sự hỗ trợ của Chuyên gia Dự án và phối hợp với CTA và các nhà quản lý thành phần, hãy xây dựng các đường cơ sở và chỉ số để giám sát và đánh giá dự án, đồng thời điều phối việc hoàn thiện khung kết quả chi tiết. Phát triển và thực hiện các chiến lược rõ ràng và hệ thống hiệu quả để thu thập dữ liệu, phương tiện xác minh cũng như chia sẻ và báo cáo thông tin;
  • Với sự hỗ trợ của Chuyên gia Dự án và ba Ban QLDA tỉnh và phối hợp với các nhà quản lý hợp phần, lãnh đạo giám sát và đánh giá dự án để xác định những sai lệch và các vấn đề khác và thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong phạm vi dung sai đã thống nhất để đạt được kết quả. Cùng với CTA, các nhà quản lý hợp phần, ba Ban QLDA cấp tỉnh và Chuyên gia dự án tiến hành các chuyến tham quan thực địa theo yêu cầu để xác minh các hoạt động của dự án liên quan đến các mục tiêu đã nêu và cung cấp thông tin cập nhật thực địa thường xuyên cho ban quản lý UNDP;
  • Quản lý và giám sát việc đăng ký rủi ro dự án, bao gồm rủi ro xã hội và môi trường, ban đầu xác định và gửi rủi ro mới cho cơ quan quản lý dự án phù hợp để xem xét và quyết định các hành động có thể thực hiện;
  • Đảm bảo các báo cáo dự án đáp ứng các tiêu chuẩn và thời hạn đã thiết lập cho các cơ quan liên quan bao gồm Ban Dự án; Phối hợp chuẩn bị các báo cáo của doanh nghiệp, nhà tài trợ phù hợp với lịch báo cáo và các yêu cầu của UNDP và nhà tài trợ. Đảm bảo cung cấp các báo cáo và thông tin đột xuất theo yêu cầu của các đơn vị liên quan;
  • Chủ trì xây dựng và tiến hành đánh giá giữa kỳ và hàng năm cũng như đánh giá cuối kỳ, bao gồm khảo sát tác động sau rà phá thường xuyên; và phối hợp thực hiện các đánh giá độc lập. Tổ chức các cuộc họp xem xét và đánh giá dự án. Theo dõi việc thực hiện các quyết định, khuyến nghị và sửa chữa;
  • Đảm bảo kết thúc hoạt động và tài chính hợp lý của dự án.
 • Phát triển quan hệ đối tác chiến lược, truyền thông, quản lý kiến thức và học tập
  • Duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và liên lạc thường xuyên với các đối tác Chính phủ (VNMAC/MOND và DSA/MOLISA) về việc thực hiện dự án;
  • Đảm bảo luồng thông tin, thảo luận và phản hồi đầy đủ giữa các bên liên quan khác nhau của dự án;
  • Với sự tham vấn của KOICA, hợp tác chặt chẽ với nhân viên truyền thông của UNDP để phát triển các sản phẩm truyền thông và vận động chính sách của dự án, bao gồm blog, tin tức, video, câu chuyện, v.v.;
  • Thường xuyên trao đổi thông tin/kinh nghiệm với các dự án khác của UNDP, đặc biệt là chương trình hòa nhập cho người khuyết tật và chương trình giảm thiểu biến đổi khí hậu, để tạo điều kiện học hỏi chéo, phối hợp và chia sẻ các kinh nghiệm tốt.
  • Chia sẻ các bài học và thực tiễn tốt nhất của dự án tại các nền tảng quốc gia khác nhau;
  • Xác định nhu cầu và cơ hội xây dựng năng lực cho nhân viên dự án. Đảm bảo đào tạo phù hợp, hội thảo dự án và các hoạt động liên quan khác được tổ chức và thực hiện theo phương thức tham vấn, có sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật và các bên liên quan có thể bao gồm chính phủ, khu vực tư nhân, tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ và/hoặc giới học thuật;
  • Đảm bảo các báo cáo dự án nắm bắt được kết quả, bài học kinh nghiệm và các phương pháp hay để có thể áp dụng rộng rãi hơn;
 • Tích hợp giới tính
  • Đảm bảo giới được lồng ghép một cách hiệu quả trong suốt chu trình dự án, bao gồm phân tích bối cảnh, thiết kế hoạt động, khung kết quả, ngân sách, sản phẩm kiến thức và báo cáo phù hợp với Chiến lược bình đẳng giới quốc gia và toàn cầu của UNDP;
  • Đảm bảo tuyển dụng nhạy cảm về giới trong nhóm dự án, các hoạt động tư vấn và quản lý nhân sự trong phạm vi có thể;
  • Đảm bảo kiến thức về bình đẳng giới được đưa vào các hoạt động và sản phẩm quản lý kiến thức dự án;
  • Với sự hỗ trợ của Chuyên gia Dự án và phối hợp với CTA và các thành viên của nhóm đặc nhiệm MAWG về giới, đa dạng và hòa nhập (GDI), tạo điều kiện cho các hoạt động khác nhau liên quan đến lồng ghép giới trong hành động bom mìn.
 • Đảm đương vai trò lãnh đạo trong việc xây dựng kiến thức, năng lực và vận động chính sách
  • Xác định nhu cầu và cơ hội xây dựng năng lực. Đảm bảo đào tạo phù hợp và các hoạt động xây dựng năng lực liên quan khác được tổ chức và thực hiện theo phương thức tham vấn, có sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật và các bên liên quan, có thể bao gồm chính phủ, khu vực tư nhân, tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ và/hoặc giới học thuật. Chủ trì hội thảo với các quan chức cấp cao và các bên liên quan.
  • Chủ động xác định và theo đuổi các cơ hội để thu thập tài liệu và truyền đạt các phương pháp thực hành tốt nhất, kết quả chương trình và bài học rút ra từ dự án.
 • Người đương nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác trong hồ sơ chức năng của họ khi được coi là cần thiết để Văn phòng và Tổ chức hoạt động hiệu quả.

📌CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Fanpage: UNDP in Việt Nam
 • Email: registry.vn@undp.org

Nguồn: https://ivolunteer.vn/to-chuc-undp-tai-viet-nam-tuyen-dung-quan-ly-du-an-s24236.html

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=144869

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network


15 Best Things to Do in Framingham10 Things You Should Never Do in Hawaii15 Things to Do in Jeju for a Different Kind of Island GetawayMy 7 Favorite Wineries In California To Sip ChardonnayMy 5 Favorite Luxurious Experiences At Scottsdale’s Top ResortsThe Perfect 3-Day Visit To Beautiful Évora, Portugal7 Reasons To Explore Stunning Peggy’s Cove, Nova ScotiaRetirement Diaries: Diane Says Start Your Planning EarlyWhy I Love These 5 Campsites In France More Than Any HotelWe Have 21 Airline And Hotel Credit Cards, Here’s What We Love About Each OneThe 15 Most Beautiful Places To See Fall Foliage In 2022Top 15 Best Things to Do in Stockton, CaliforniaAnne Frank Museum Releases Videos Detailing Last Six Months Of Her LifeFarmers’ Almanac Predicts Unseasonably Cold Winter For Canada, Urges One Region To HibernateThis Is The Only Country On Earth That Sits Entirely Above 3,280 Feet, And You Can Ski There Right NowHow To Start A Freelancing Business From Scratch10 Things You Should Know Before Quitting Your Job To TravelBournda National Park: South Coast NSW’s Best Kept SecretThe Best Multi-Day Hiking Trips in CanadaFrom Bunbury to Margaret River, Here’s What Not To MissWhere To Find The Best Free Camping in TasmaniaAustralian Bushfires: Here’s What You Can Do To HelpOur AmazingCo Mystery Picnic in Queensland’s Atherton TablelandsHow To Plan A Sedona Girls Weekend Trip25 Of The Best Things To Do In Port Douglas, AustraliaPlatia Ammos Beach in Kefalonia (+ the Perilous Hike Down in Flip Flops!)From Corporate Stooge to Professional Travel BloggerWhy Choose Full Time RV Living Over Van Life?7 Handy Camping Hacks For Your Next Wilderness TripThe Best Spots For Eyre Peninsula Camping in South AustraliaGold Coast Hot Air Ballooning: A Bucket List Experience You Didn’t Know You NeededFitzroy Island or Green Island: Which is Better?A Zhangjiajie Hiking Adventure In The Avatar MountainsThings To Do On An Eyre Peninsula Road TripThings To Do On The Esperance To Perth DriveBunyeroo Gorge & Brachina Gorge: A Flinders Ranges Scenic Drive You CAN’T Miss!Duke of Orleans Bay: My 35th Birthday Adventure!Things To Do In Mount Gambier & Limestone Coast, South AustraliaHow This Woman Quit Her Job To Travel Europe Full-Time in a Motorhome10 Things I Wish I Knew Before Buying A CaravanCelebrating Boxing Day on a Captain Cook Sydney Harbour Cruise5 Adventurous Weekend Road Trips From DenverHow To Land Scuba Diving Instructor Jobs Around The WorldWhy You Don’t Need A Work And Travel Program Like Remote Year To Become A Digital NomadHow To Tell Your Parents You’re Quitting Your Job To TravelPerth to Esperance: The Ultimate Road Trip ItinerarySpeed Hiking: What It Is & What Gear You Need For ItWhat To Do When Sh*t Hits The Fan On Your Trip3 Days in Melbourne: A Melbourne 3 Day ItinerarySapphire Coast NSW: From Whales to Red RocksEssential Hiking Gear for Beginners: 5 Items You Absolutely Need For Your First HikeWhy This Grad Student Decided To Move Abroad Instead Of Getting A JobThe Best Fleurieu Peninsula BeachesNakie: The Best Traveler Hammock (That’s Also Eco-Friendly!)The Best Beaches in Kefalonia (+ Other Must-Dos)The Best Things To Do In Sydney Harbour7 Things To Know Before Your Overnight Or Day Trip To Rottnest IslandLawn Hill National Park: A Hidden Gem in Outback QueenslandBradleys Head to Chowder Bay Walk + Balmoral | Sydney Harbour WalkOrmiston Gorge: A Beach in Outback Australia!What To Do in Paris For 4 Days: A 4 Day Paris ItineraryOutdoorsy Things To Do In Noosa, An Aussie Adventure ParadiseWhy Quitting Your Job To Travel Isn’t As Scary As It SeemsThings To Do In Crete: A Crete Road Trip Itinerary15 Little Things You Can Do To Save Money For TravelKu-ring-gai Chase National Park: Sydney’s Hidden GemThings To Do In Esperance: The Best Walks, Campsites, & Beaches In Esperance, Western AustraliaVisiting Meteora: Clifftop Monasteries With A View In GreeceThe 15 Best Day Trips From CairnsHighlights Of A Great Ocean Road TripThe Best Boho Picnic Rugs For Outdoor AdventuresRenting Camera Gear For Travel: Save Money, Save MemoriesThe Best Sydney Weekend GetawaysCar Next Door Review: Using Car Sharing in AustraliaWhat the FAQ is Van Life? Everything You Want To Know About Full Time Van LivingThe Best Hikes In The Blue MountainsA Sydney Harbour Scenic Flight With Sydney SeaplanesThis Couple Quit Their Jobs & Sold Everything To Travel Europe Full-TimeThat Time ALL THE SIGNS Told Me To Buy Tony Robbins TicketsHow Much Money Do You Need To Save Before You Quit Your Job To Travel?15 Best Things to Do in Malden8 Unique Ways To Spend A Few Hours In The South Of France7 Authentic Aboriginal Experiences In Australia’s Northern Territory10 Best Hiking Trails In Flagstaff According To The Locals21 FUN Cancun Day Trips that you’ll love!The Unique Culinary Tour Not To Miss In Jerusalem18 BEST Things to do in Valparaíso, Chile7 New And Unique Things To Do On The Las Vegas StripPalwa Ride and More Adventures at Santabucks Eco-Adventure ParkClear Testing New Curb-To-Gate Premium Service At This Popular AirportCollette Unveils New Montana Cruise Tour Featuring Stops In Two Popular National ParksTop 15 Best Things to Do in Riverside, California8 Reasons To Visit Italy This FallI Booked A Trip To France This Summer For $5.60 Using Points, Here’s What I LearnedThe Exhilarating Experience Not To Miss In Canada’s Jasper National ParkI Tried Glamping At An Australian Crocodile Safari Camp And It Was Incredible16 Scenic Stops Along The Beautiful Cape Cod Rail TrailWorrowing Jervis Bay: A Winter Getaway From SydneyBest Beaches in Crete: The 10 Crete Beaches You Must VisitThe 20 Best Beaches in Western AustraliaWhat I Wish I Knew Before Moving From USA To Australia30 Things To Do in Albany, Western Australia & South Coast WAHiking Sydney: The 15 Best Hikes in Sydney, AustraliaThe Best Hikes in Grand Staircase Escalante National MonumentNew UAE Passport: How to Get Your New Emirati Passport?NATAS 2022 Singapore Travel Fair: What to Expect7 of the best things to do in Phuket on a budget15 Best Things to Do in WalthamU.S. Begins Testing Online Passport Renewals, How You Can ParticipateTop 7 Must-See Attractions At The Newly Renovated Air And Space MuseumFAA Considers Increasing The Size Of Airline Seats, But It Has Nothing To Do With ComfortEat Your McDonald’s Before You Get On The Plane15 Best Things to Do in HaverhillYosemite Reopens Its Beautiful Mariposa Grove To Visitors8 Signs You Need for a Salary Raise & How to Talk to Your Boss About ItMy 7 Favorite Restaurants In Beautiful Dripping Springs, Texas13 Tips For Hiking Jenny Lake In Grand Teton National Park 14 Budget-Friendly Ways To Entertain Your Elementary-Aged Grandkids According To A Retired TeacherTop 15 Best Things to Do in Huntington, New York12 Reasons This Lesser-Known Malta Town Will Transport You To 1950s Italy15 Best Things to Do in RevereParts Of This National Park Closed Because Of A BearSeveral Caribbean Islands Dealing With Record Amounts Of Seaweed, The Problems It’s Causing For Tourists And Residents7 of the best things to do in Hoi An on a budgetLOOK: Philippine Tarsier Spotted in Tacloban City for the First Time EverA Guide to the Best Staycation Hotels in Manila6 Fabulous Reasons To Take A Side Trip To Croatia When You’re Visiting Italy7 Reasons You Should Visit Canada’s Beautiful Georgian Bay6 Reasons To Explore Concord, California On Your Next Visit To San Francisco9 Key Tips For Hiking To Gorgeous Ta-Taki Falls In Okinawa, JapanTop 15 Best Things to Do in Islip, New YorkHawaii County Follows Maui’s Lead, Decides To Ban These Types Of SunscreensUnique Sign In New Mexico Had Highway Drivers Doing Double-Takes15 Best Things to Do in AberdeenIt Now Costs $250 To See A Real-Life Dragon, Here’s WhyHeavy Rains Cause Extremely Rare 1,000-Year Event In Death Valley15 Best Things to Do in Havre de Grace15 Best Things to Do in Elkton11 Best Beaches in Vietnam You Must Know About11 Money Tips If You’re Not Earning Well Enough to Build a Travel Fund7 Fantastic Hotels For A California Summer ExperienceThe Houseboat Getaway Near Ottawa Perfect for the Whole Family22 Amazing Outdoor Adventures I Loved In New Zealand5 Fantastic Stops On A Missouri Road Trip From St. Louis To St. JosephFolks Are Flocking To New Mexico For A High Flying Milestone This October15 Best Things to Do in New CarrolltonSurprising Shark Discovery Found Thousands Of Miles From Its HomeWhat You Need To Know About Road Closures At This National ParkThird-Culture Kid Blues: My Experience as an Indonesian Who Grew Up in MalaysiaA Guide to Ukay-Ukay Shopping in and Near Metro Manila7 Historic French Brasseries You Must Visit In Paris7 Amazing Outdoor Activities To Experience In Big Sky, Montana In The SummerTop 8 Questions To Ask Before Moving To Costa RicaEverything You Need To Know About Visiting Qatar¡Felices fiestas! A guide to Spain’s best annual events17 Amazing Things To Do In Beautiful Austin, TexasFancy Feast Isn’t Just For Felines, Where You Can Dine On Cat-Inspired Cuisine Why October Is The Best Time To See Elk In This StateBorobudur Temple – The World’s Largest Buddhist TempleMantigue Island: Camiguin’s Little Jewel | LakwatseroThe Wave of Utah and Arizona: Where “Amazing” is Understatement | LakwatseroMonad ShoalHow to Get to Luna ApayaoTales From Sadanga: The Trek to Fowa-as Falls | LakwatseroAbout BatadHow to Commute to 21 Kilometers Coffee and Back#13 Himalayan Mountain Range (Nepal)NATAS Travel Fair 2022: Best Travel and Tour Package Deals!Batanes: Sweet Rendezvous With My Playground | LakwatseroNaked IslandThe GreeneryBalabac Sojourn: Immersion in Bugsuk Island | Lakwatsero1. Chocolate HillsHow To Get to BulalacaoSurprises in Naujan | LakwatseroNatnat BeachScuba Diving in Mantigue Island: Revisiting Underwater HomeLubang: En Route to Big Surprises | LakwatseroAbout Cuyo1. Fortune Island (Nasugbu, Batangas)Climbing Mount MitsutogeWaterfalls of Mount Romelo: Buruwisan, Batya-Batya & MoreSurigao: Scuba Diving in Mabua | LakwatseroRooms and RatesBud Bongao: The Revered Mountain of Tawi-Tawi | LakwatseroHow to Get to CoronGoing In and Out of PokharaVisita Iglesia in Manila: Nine Churches to VisitA Day Trip to Seven Falls of Lake Sebu | LakwatseroBataan: Dunsulan Falls, Ambon-Ambon Falls & Limutan FallsHow to Get to MoalboalHow to Get to Kansalakan Enchanted RiverDetour to Mainland Sablayan | LakwatseroWaterfalls in Real, Quezon: Cawayan, Balagba & Noknok FallsRuwanwelisaya StupaSan GabrielColibra Island: Dasol’s Island Hideaway | LakwatseroHow to Get to Malamawi IslandHow to Get to Maosonon IslandBalabac Sojourn: Bugsuk Island Stole My Heart | LakwatseroAttractions in Igorot Stone KingdomNacpan & Calitang: The Twin Beaches of El Nido | LakwatseroCalinawan CaveClimbing Mount Fuji: Frequently Asked Questions1. Tropical Four SeasonsMasasa Beach Travel RequirementsPacsafe Toursafe Wheeled Duffel: The Ultimate Urban Adventure Buddy | LakwatseroHow to Get to Mount KitadakeKiltepan View Deck (Sagada, Mountain Province)A Solo DIY Trek to Kawah Ijen of Indonesia | LakwatseroFirst Time in NAIA Terminal 1: Seriously, It’s Not As Bad As You Think! | LakwatseroHow to Get to Mount Cayabu and MaynobaTagbilat Falls: The Curtain Falls of Zamboanga SibugayHow to get to Quitinday Falls and Underground RiverPaoay Church: UNESCO World Heritage Site in Ilocos NorteThe Island in FocusBicycle Diary: Kaybiang Tunnel Loop | LakwatseroSelf Guided 6D/5N Annapurna Base Camp TrekA Weekend of Ultimate Adventure in Baler | LakwatseroHow to Get to Camotes IslandsHail to Hulugan FallsIloilo: Where to Indulge in the City of LoveIntroducing SibaltanHow to Get to Kabutongan FallsHow to Get to Calinawan CaveAbout CaramoanHow to Get to Cabagnow Cave PoolFive Hours in Jakarta: A Walk in the Old Batavia (And Misadventures in Jakarta) | LakwatseroRacuh a Payaman (Marlboro Hills)Machu Picchu HouseAbout LubangHow to Get to Nagpatong Rock by Public Transport:A Glimpse of Manila Metropolitan Theater | LakwatseroAbout LunaAbout Capul IslandAlalum Falls: Shared Majesty of Sumilao and Impasug-ongSnake IslandZunsibarPico de Loro Frequently Asked Questions (FAQs)Tulay na Bato Falls48 Hours in Brisbane: A Quick Guide & ItineraryAbout BiriTales of a True Wanderer: The Joys and Pains of Solo Travel | LakwatseroWelcome to Surigao del SurMt. Palay-Palay  National ParkAbout PagudpudFive Levels of Aguinid FallsIntroducing San Pascual, MasbateMount Manmanoc ItineraryAdventures in Fortune Island of Nasugbu | LakwatseroNext Level Mobile Photography with Sony Xperia XZ1 | LakwatseroScuba Diving in Siargao: Discovering the Underwater Treasures of Daku Island | LakwatseroAbout Davao CityHow to Get to AndaJanuary: Cebu & IloiloHow to Get to Mines View ParkKamay ni Hesus: Pilgrimage Site in Lucban | LakwatseroPoon Hill: Three Days of Himalayan AdventureCalvary Hill Cemetery of SagadaHow to Get to TambobongMilford SoundTen Things To Do in Sagada: Bucket List for NewbiesDahoyhoy FallsPilot for a Day: The Ultra Light Aircraft Experience | LakwatseroReal Coffee and Tea Cafe of Boracay | LakwatseroGhorepani Poon Hill TrekAbout Maniwaya IslandHow to Get to Binanga FallsPalo Alto Falls of Baras, Rizal | LakwatseroExplore Moscow: Best Things to Do in the City | LakwatseroStairway to HeavenMount Guiting-Guiting Overnight Trek Complete ItineraryCape Melville LighthouseLa Cathedral Café: Restaurant with a View in IntramurosKapurpurawan Rock Formation: White and BeautifulDay Hike ItineraryThe Sandbox at AlvieraHow to go to Mararison IslandA Weekend of Adventures in South Cebu and DumagueteCalayan Island: A Virtual Diary of Our Epic Journey | LakwatseroFaro de Isla Jintotolo (Jintotolo Island Lighthouse)Low’s PeakAbout Taal VolcanoHow to Get to Mag-aso Falls of BoholSamar: Biri Rock Formations Up Close | LakwatseroBonbon BeachIntroducing Jomalig IslandAbout Cotabato CityAbout TabukLeyte Landing Memorial: A Memorial for a Fulfilled Promise | LakwatseroSilyang Bato, Mount MaramiPanimahawa Ridge and Cedar Falls Day Hike ItineraryFun in the World’s Best IslandSample Albay ItinerariesMagpupungko Beach and Tidal Pools6 Tips for Living in the Philippines | LakwatseroDaraga Church: The Nuestra Señora dela Porteria ChurchTulgao Rice TerracesCape Melville Lighthouse (Faro del Cabo Melville)Canyoneering to Kawasan FallsLake FewaLong Weekend: Five-Day Suggested Itineraries in Luzon | LakwatseroAbout CaponesThe Wichcraft Café of Zamboanga City | LakwatseroHow to Get to GuiuanAll-Female FloorHow to Get to Neri’s VilleDiotay’s EateryShort but Sweet Melaka Getaway | LakwatseroHow to Get to Tinuy-An FallsOslob: The Lost Grandeur of Tumalog Falls | LakwatseroIlocos ItineraryDitumabo Falls: The Mother Falls of San Luis, Aurora!Biking in Kalinga: Trek and Bike to TabukParadise Garden: A Haven for Sea TurtlesSiargao: Magpupungko Beach and Tidal Pools | LakwatseroAbout Bucas GrandeCoral GardenSagadaA Walk in Sangay Siapo Island Before it is Gone? | LakwatseroAmbaguio-Akiki ItineraryCorregidor Island Lighthouse (Faro dela Isla de Corregidor)Faro de Punta de Malabrigo (Malabrigo Point Lighthouse)About CulionNaidi Hill LighthouseBoquete IslandHow to Commute to Temple of LeahCatanduanes: The Heritage Church of Bato | Lakwatsero1. White Water Rafting or KayakingMount Fuji Overnight Climb ItinerarySip & Gogh Paint Studio: Unleash Your Inner Van Gogh | LakwatseroBatanes ItineraryHow to Get to Quitinday HillsAbout Callao CaveDiscover LakawonBiking to Taal: A Fun Ride to Batangas’ Heritage TownAntique Blooming: The Rafflesia of San RemigioMalasimbo Lights and Dance FestivalBacolod ItineraryPoon HillAttractions in Mirador Heritage and Eco ParkHulhumale Public BeachRomblon Island: Bonbon Beach, Tiamban Beach & MoreAdventure in Sabah: White Water Rafting in Padas River | LakwatseroHow to Get to Hinakpan Mystical HillsWelcome to Lake SebuAbout CasiguranAbout BuscalanHow to Go to Kalanggaman IslandFaro de Cabo Bojeador (Cape Bojeador Lighthouse)Backpacking Maldives: Budget Itinerary, Expenses & TipsHow to Get ThereOffbeat Bohol Itinerary: 3D/2N of AdventuresHow to Get to Tawi-TawiAlona BeachPangilatan Falls: The Forgotten Gem of Tapaz, CapizWorld War I: SMS Cormoran II3D/2N Taiwan Itinerary: Taipei – Yehliu – ShiffenLaos for Backpackers: Getting There on a BudgetBasic RequirementsHow to Get to Antong FallsCathedral CaveHow to Go to Gubat, SorsogonAbout SadangaHow to Get to Bugui Point LighthouseHow to Get to Cabra Island LighthouseCebu Itinerary: Three-Day Adventures in the SouthAbout AndaLuna: A Day in the Show Window of Apayao | LakwatseroMargues Blue LagoonFinding Palaui’s Cape Engaño Lighthouse | LakwatseroHow to Get to Mantayupan Falls of Barili, CebuHow to Get to MaligcongLinapacan Islands: Between Paradise | LakwatseroKLIA to KLCCHow to Get to JomaligBanaug ShoalEspadang Bato – Payaran Falls Day Hike Itinerary10 Remarkable Philippine Destinations for Solo TravelMiagao Church: A UNESCO World Heritage Site in IloiloAbout Carbin ReefAbout Parola IslandCabra WreckageCobra Falls: Ozamiz City’s Best Kept SecretBasco: The Chapel on the Hill of Tukon | LakwatseroBack in Kathmandu’s Lovely Mess | LakwatseroHimalayan Adventure: Kathmandu to Pokhara Overland | LakwatseroItineraryChinatown Vancouver (Stop #23)Situbo Falls: Tampilisan's Awesome SurpriseHow to Get to Inambakan FallsTuasan Falls: Another Camiguin’s Charmer | LakwatseroHow to Get to Lake SebuMarinduque Loop: Biking in the Heart of the Philippines1. Batanes: A Piece of HeavenMe Gusta Sunzibar Tacloban! | LakwatseroHitachi Seaside Park: Quick Guide from Tokyo and NaritaBeautiful Islands and BeachesSunzibarTrekking NotesSnapshot: In Love with Batulao | LakwatseroPalaui IslandHow to Get to Mount PinatuboBicycle Diary: The Ride to Infanta | LakwatseroSwimHow to Get to Osmeña PeakDaranak Falls of Tanay Rizal | LakwatseroHow to Get to Stobosa Hillside Homes ArtworkSurf or Learn to SurfDIY Solo and Self-Guided Trek to Annapurna Base CampBatanes by Bike: North Batan Tour | LakwatseroThe BeachSta. Cruz Grande IslandBasilica de San Martin de ToursBaguio Budget Stay: Upstairs Bed & Bath | LakwatseroBiking in Batanes: Batan Island Loop | LakwatseroCandaba Bird SanctuaryCape EngañoAbout HungduanIligan Tourism Triangle: Mimbalut, Tinago & Maria CristinaAbout Jose PanganibanCadapdapan Rice TerracesHow to Get to Casaroro FallsKiltepan: Sagada’s Best Sunrise | LakwatseroBeguet: Colorado Falls of Tuba | LakwatseroFollow the Call of the Great Outdoors: Go Out & Get More | LakwatseroSanga-Sanga ReefMasbate City: Where to Eat in the City | LakwatseroAbout Carabao IslandRain Vortex at the Jewel of ChangiPacsafe Venturesafe 65L GII Travel PackIrakoWhere to Stay in CarmenHow to Get to Tangadan FallsHow to Get to Samal IslandEverest Base Camp Trek: Into the Dream ZoneTop Things To Do in Gangwon-do: Korea’s Adventure ProvinceJomalig: The Golden Sand of Salibungot Beach | Lakwatsero1. Tubbataha Reefs (Cagayancillo, Palawan)IitineraryAbout Anini-yNacpan BeachAbout Legazpi CityHow to Get to Shifen FallsScuba Diving in Pearl Island of Guiuan, Eastern SamarHow to Get to Nagtabon BeachSiargao Travel RequirementsHow to Go to TanayHow to Get to Garin FarmDay 1: Paoay and San Nicolas (Ilocos Norte)Nueva Vizcaya Weekend ItineraryHow to Climb Mount HamiguitanHow to Get to Santa Cruz IslandMount TalamitamHow to Get to Sambawan IslandBacuit Grill12 Places to Satisfy Your Affogato Cravings in the MetroLion’s RockVictoria HarbourCoronPicture Perfect: The White Island of Camiguin | LakwatseroPanglao: Alona’s Allure | LakwatseroSecrets of the Lakeside: The Waterfalls of Laurel & TalisayMiyaru FaruMemorial Temple of Lord BaoHotel Siesta ShibuyaHow to Get to Tinago FallsSimunul Island: The Birthplace of Islam in the Philippines | LakwatseroBalabac: Onuk Island, Pink Beach & Melville LighthouseBike Diary: Bike and Trek to Buscalan (Mount Polis – Bontoc – Buscalan) | LakwatseroTagaytay (Cavite)Yearend Adventure with Pacsafe Venturesafe 25L GII | LakwatseroFavorite Beach: Punta Sebaring of Bugsuk Island, BalabacWelcome to Apo Reef & Pandan Island!The Ruins of A FamosaHow to Get to Canyoneering SitePacsafe Ultimatesafe Z28, My Newest Ultimate Travel Buddy | LakwatseroPulangbato Falls: The Red Waterfalls of ValenciaLocationSpider House: Boracay’s Chill Corner | LakwatseroThe 10,000 Roses Café of Cordova, Cebu’s Newest CrazeHow to Get to Asik-Asik FallsHow to Get to Dao FallsWelcome to Concepcion1. First Single-Aisle Aircraft to Fly Non-Stop from the Philippines to AustraliaHow to Get to Casino PeakMaadhoo Finolhu (Picnic Island)Cagbalete Travel RequirementsNacpan and Calitang BeachesThe RockiesBalabacPagbilao: Iringan, Malicboy, Bahay-Pagi & Katapang FallsPetronas Twin TowerSta. Fe, Bantayan IslandEverest Base Camp Trek Primer: Frequently Asked QuestionsTaraw Cliff: See the Best View of El Nido | LakwatseroHow to Get to Elephant MountainAbout MandalaySpelunking Rate in Capisaan CavesScuba Diving in Romblon: Blue Hole and Gorda Wall