Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Quản Lý Thương Hiệu: Định Vị Doanh Nghiệp, Thương Hiệu Và Hành Vi

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🎯 Giáo sư Nader Tavassoli của Trường Kinh doanh London so sánh các cách tiếp cận truyền thống về xây dựng thương hiệu (thương hiệu là bản sắc trực quan và lời hứa với khách hàng) và xây dựng thương hiệu với trải nghiệm khách hàng. Khóa học cung cấp các bài tập về xây dựng thương hiệu của riêng bạn, cũng như các video bài giảng từ các chuyên gia xây dựng thương hiệu hàng đầu.

🎯 Mục đích của khóa học là thay đổi quan niệm về việc thương hiệu là bản sắc trực quan của tổ chức thành những trải nghiệm cùng khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình của khách hàng. Thương hiệu không chỉ là một lời hứa bên ngoài đối với khách hàng, mà còn là một phương tiện thực hiện chiến lược kinh doanh thông qua sự thay đổi hành vi và văn hóa do thương hiệu dẫn dắt bên trong. Bạn sẽ được học và thực hành các kỹ năng sau:

 1. Cách xây dựng thương hiệu rộng rãi từ góc độ tổ chức
 2. Làm thế nào để dẫn dắt sự thay đổi văn hóa do thương hiệu bằng thực hành nhân sự làm cốt lõi (nghĩa là thương hiệu là đòn bẩy chứ không chỉ là kết quả)
 3. Cách xây dựng thương hiệu trong các công ty đa thương hiệu, đa văn hóa và địa lý
 4. Cách đo lường sức khỏe thương hiệu theo những cách mới, bên trong và bên ngoài
 5. Cách định giá và thu về lợi nhuận cho các thương hiệu trong toàn tổ chức – giới thiệu khái niệm mới về giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên – và điều này khác với việc định giá thương hiệu như tài sản vô hình như thế nào

🎯 Khóa học này cho phép bạn phát triển các khía cạnh sau của bản thân:

 1. Cái đầu. Hiểu sâu hơn về thực tiễn đang phát triển của quản lý thương hiệu, một thực tiễn đi xa hơn thực tiễn trong hầu hết các tổ chức ngày nay
 2. Trái tim. Có động lực để tham gia vào việc cung cấp các thương hiệu của riêng bạn – bất kể bạn đang ở đâu trong tổ chức của mình – từ đó tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng và cho tổ chức của bạn
 3. Bàn tay. Chuyển những điều đã học thành hành động. Như Khổng Tử đã nói: “Tôi nghe và tôi quên. Tôi thấy và tôi nhớ. Tôi làm và tôi hiểu ”

🎯 CÁC KỸ NĂNG BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC

 • Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp
 • Tiếp thị thương hiệu
 • Quản lý thương hiệu
 • Nhận dạng thương hiệu

🎯 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Được cung cấp bởi Đại học London và Trường Kinh doanh London
 • 100% trực tuyến
 • Khóa học miễn phí
 • Thời hạn linh hoạt
 • Ngôn ngữ: tiếng anh

🎯 ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.coursera.org/learn/brand

———————————————————————————-

🎯 Professor Nader Tavassoli of London Business School contrasts traditional approaches to branding – where brands are a visual identity and a promise to customers – to brands as a customer experience delivered by the entire organization. The course offers a brand workout for your own brands, as well as guest videos from leading branding professionals.

🎯 The aim of the course is to change the conception of brands as being an organization’s visual identity (e.g., logo) and image (customers’ brand associations) to an experience along “moments-that-matter” along the customer journey and, therefore, delivered by people across the entire organization. Brands are thus not only an external promise to customers, but a means of executing business strategy via internal brand-led behavior and culture change. You will learn and practice the following skills:

 1. How to build brands from a broad organizational perspective
 2. How to lead brand-led culture change with human resource practices at the core (i.e., brand as a lever and not just an outcome)
 3. How to build brands in multi-brand companies, across cultures and geographies
 4. How to measure brand health in new ways, that is, internally in addition to externally
 5. How to value and capture returns to brands across the organization – introducing the new concept of employee-based brand equity – and how this is different from the valuation of brands as intangible assets.

🎯 This course allows you to develop the following aspects of yourself:

 1. Head. Gain a deeper understanding of the evolving practice of brand management, one that goes further than practiced in most organizations today
 2. Heart. Be motivated to engage in delivering your own brands – regardless of where you are in your organization – thereby creating superior value for customers and for your organization
 3. Hands. Translate learnings into action. As Confucius is supposed to have said: “I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.”

🎯 SKILLS YOU WILL GAIN

 • Corporate Branding
 • Brand Marketing
 • Brand Management
 • Brand Identity

🎯 COURSE INFORMATION

 • Offered by University of London and London Business School
 • 100% online
 • Free course
 • Flexible deadlines
 • Language: English

🎯 REGISTER AT: https://www.coursera.org/learn/brand

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com

You may also like...