[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phương Thức Gây Quỹ Từ YSEALI (Có Chứng Chỉ)

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phương Thức Gây Quỹ Từ YSEALI

📌 NO DEADLINE

📌 Nhận CHỨNG CHỈ từ YSEALI sau khi làm bài quiz đạt tối thiểu 80%

🌟 Khóa học do YSEALI tài trợ này sẽ mang đến cho các bạn những kiến thức về các nguyên tắc chính của việc gây quỹ với hướng dẫn về việc tạo và thực hiện các kế hoạch gây quỹ, thiết kế và thực hiện các chiến lược tiếp thị và truyền thông cũng như sự khác biệt giữa việc gây quỹ cho các tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận.

🌟 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

  • Tài trợ: YSEALI
  • Giáo viên: Peter McFarren
  • Hình thức: 100% online
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh (có bản dịch)

🔔 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

  • Bài 1. Xây dựng kế hoạch gây quỹ: Bài học này cung cấp cái nhìn tổng quan và các hành động cần có trong kế hoạch gây quỹ và cách đảm bảo kế hoạch thành công.
  • Bài 2. Các thành phần của kế hoạch gây quỹ: Bài học này phác thảo năm thành phần của kế hoạch gây quỹ (Tóm tắt điều hành, cấu trúc kinh doanh của tổ chức, danh sách các mục tiêu, tiến trình và ngân sách của tổ chức cũng như tổng quan về chiến lược tiếp thị).
  • Bài 3. Kế hoạch tiếp thị và truyền thông: Bài học này minh họa cách lập kế hoạch tiếp thị và truyền thông để tạo nhận thức tốt hơn về chiến dịch gây quỹ giữa các nhà đầu tư tiềm năng.
  • Bài 4. Cơ hội tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận: Bài học này đưa ra các cơ hội tài trợ và các nguồn lực sẵn có trong lĩnh vực phi lợi nhuận.
  • Bài 5. Cơ hội tài trợ cho các tổ chức vì lợi nhuận: Bài học này đưa ra các cơ hội tài trợ và các nguồn lực sẵn có trong lĩnh vực vì lợi nhuận.

📌 ĐĂNG KÝ:

 

 

 

You may also like...