Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phân Tích Dữ Liệu Bằng Excel

❤ NO DEADLINE

[English caption below]

✔ Khóa học này cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức cơ bản cần thiết để sử dụng bảng tính Excel trong việc phân tích dữ liệu cơ bản. Khóa học bao gồm một số video, bản trình diễn, ví dụ và phòng thí nghiệm thực hành để giúp bạn tìm hiểu và kết thúc bằng một dự án bài tập cuối khóa sẽ giúp bạn thực hành những gì bạn đã học được vào thực tế.

✔ Excel là một công cụ quan trọng khi làm việc với dữ liệu – cho dù đó là cho mục đích kinh doanh, marketing, nghiên cứu hay phân tích dữ liệu. Khóa học này nhắm đến những người có tham vọng trong vai trò là Phân tích dữ liệu hoặc Nhà khoa học dữ liệu, cũng như những người chỉ có nhu cầu sử dụng Excel để phân tích dữ liệu trong công ty hoặc môi trường của riêng họ.

❤ Bạn sẽ được học

 • Các nguyên tắc cơ bản của  việc ứng dụng bảng tính
 • Cách thực hiện các tác vụ bảng tính cơ bản
 • Tầm quan trọng của chất lượng dữ liệu
 • Cách nhập dữ liệu tệp vào Excel
 • Các nguyên tắc cơ bản của việc phân tích dữ liệu bằng bảng tính
 • Cách lọc và sắp xếp dữ liệu
 • Cách làm sạch và chuẩn bị dữ liệu
 • Cách phân tích dữ liệu bằng bảng tính Excel

❤ Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập: IBM
 • Giảng viên: Sandip Saha Joy, Steve Ryan
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Phân tích dữ liệu & Thống kê
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 5 tuần, 2 – 3 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

❤ Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/39EI3lg

——————————————————

❤ NO DEADLINE

✔ This course provides students with the fundamental knowledge required to use Excel spreadsheets to perform basic data analysis.The course consists of several videos, demos, examples, and hands-on labs to help you learn, and ends with a final assignment project which will help you put what you have learned into practice.

✔ Excel is an important tool when working with data – whether it is for business, marketing, research, or data analysis purposes. This course is targeted at those people who have ambitions in Data Analytics or Data Scientist roles, as well as those who just have a need to use Excel to perform data analysis in their own company or environment.

❤ What you’ll learn

 • The fundamentals of spreadsheet applications
 • How to perform basic spreadsheet tasks
 • About the importance of data quality
 • How to import file data into Excel
 • The fundamentals of analyzing data using a spreadsheet
 • How to filter and sort data
 • How to clean and prepare data
 • How to analyze data using an Excel spreadsheet

❤ About this course

 • Institution: IBM
 • Instructor: Sandip Saha Joy, Steve Ryan
 • Foundation: edX
 • Subject: Data Analysis & Statistics
 • Price: Free
 • Length: 5 weeks, 2 – 3 hours per week
 • Language: English
 • 100%  online

❤ Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/39EI3lg

 

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...