Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thành Kiến Vô Thức

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

🌞Giới thiệu

Bạn có thể không nhận thức được thành kiến vô thức có ảnh hưởng đến hành vi của mình như thế nào, nhưng nếu không được kiểm soát, nó có thể có tác động to lớn ở nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Thành kiến vô thức khiến mọi người vô tình ưu ái một số nhóm — thường là những nhóm giống họ hơn những nhóm khác.

Điều này có thể dẫn đến sự khác biệt về người được thuê và người được tuyển dụng, người được cung cấp cơ hội mới và tiếng nói của ai được lắng nghe.

🌞Nội dung khóa học

 • Xây dựng nhận thức để hiểu thiên vị vô thức là gì và tại sao nó lại quan trọng.
 • Hiểu tác động của thành kiến vô thức trong công việc và tác động của nó đối với việc ra quyết định của bạn.
 • Phát triển các kỹ năng để giúp bạn nhận ra và hành động để quản lý sự thiên vị.
 • Tạo một kế hoạch thiết lập mục tiêu để hướng tới việc trở thành một nhà lãnh đạo toàn diện bằng cách quản lý thành kiến vô thức của bạn.

🌞Chi tiết

 • Tổ chức:  CatalystX
 • Thời lượng: 3 tuần, 1-2 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Vandana Juneja

🌞Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://www.edx.org/course/unconscious-bias

——————————————

🌞Overview

You may not be aware of how your unconscious biases can affect your behavior, but unchecked, it can have enormous impact in the workplace and throughout your everyday life. Unconscious bias causes people to unintentionally favor some groups—often ones that are like them—over others.

This can lead to differences in who gets hired and recruited, who gets offered new opportunities, and whose voice is listened to.

🌞What you will learn

 • Build awareness to understand what unconscious bias is and why it matters.
 • Understand the impact of unconscious bias at work and the impact it has on your decision making.
 • Develop skills to help you recognize and take action to manage bias.
 • Create a goal-setting plan to work toward becoming an inclusive leader by managing your unconscious bias.

🌞Detail

 • Institution: CatalystX
 • Length: 3 weeks, 1-2 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: Vandana Juneja

🌞Further information and register at:

https://www.edx.org/course/unconscious-bias

 

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...