Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Marketing

  • No Deadline

[English Caption Below]

  • Thời lượng khóa học: 6 tuần
  • Thông tin về khóa học:

Marketing là một chức năng quan trọng trong tất cả các doanh nghiệp và tổ chức, và ngày càng trở nên quan trọng đối với sự thành công trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại của chúng ta. Khóa học này, bất kể nền tảng ngành của bạn là gì, sẽ dạy cho bạn các khái niệm và công cụ cốt lõi để giúp bạn hiểu rõ hơn và vượt trội hơn trong lĩnh vực tiệp thị. Các chủ đề chính bao gồm Nghiên cứu thị trường và tầm quan trọng của nó đối với chiến lược, chiến lược thương hiệu, giá cả, truyền thông tiếp thị tích hợp, chiến lược truyền thông xã hội,…

  • Những gì bạn sẽ học:

– Phát triển hệ thống phân khúc khách hàng cơ bản.

– Bắt đầu hiểu tâm lý ra quyết định của người tiêu dùng.

– Phát triển các chiến lược giá để tối đa hóa lợi nhuận.

– Xác định các hệ thống kênh phù hợp để nỗ lực tiếp cận thị trường.

– Hiểu các chỉ số tiếp thị có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn như thế nào.

Đăng ký tại: https://bit.ly/3uYT4qC

—————————————————————————

  • Length: 6 weeks
  • About this course:

Marketing is a crucial function in all businesses and organizations and is becoming increasingly crucial to success in our modern global economy. This course, regardless of your industry background, will teach you core concepts and tools to help you better understand and excel in marketing. Key topics include Market Research and its importance to strategy, brand strategy, pricing, integrated marketing communication, social media strategy,…

  • What you’ll learn:

– Develop a basic customer segmentation system.

– Begin to understand the psychology of consumer decision-making.

– Develop pricing strategies that maximize profitability.

– Define appropriate channel systems that go-to-market efforts.

– Understand how marketing metrics can benefit your business.

Register at: https://bit.ly/3uYT4qC

 

Dương Nguyễn

thuyduong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...