Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Lãnh Đạo Sáng Tạo Thúc Đẩy Thay Đổi

📌 NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 YÊU CẦU KHI THAM GIA KHOÁ HỌC:Phải có mong muốn thấy nhóm của bạn thành công

📌 MIÊU TẢ KHOÁ HỌC: 
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình những câu hỏi này chưa?

 • Một nhà lãnh đạo giỏi là gì?
 • Làm thế nào để tôi phát triển những phẩm chất lãnh đạo tuyệt vời?
 • Làm cách nào để truyền cảm hứng cho những người khác sáng tạo hơn?

Mặc dù có rất nhiều câu trả lời khác nhau cho những câu hỏi này, nhưng có một điều cực kỳ rõ ràng: Không cần một thiên tài sáng tạo để dẫn dắt mọi người đến với sự sáng tạo – mà chỉ cần sự sẵn lòng hỗ trợ nhóm của bạn thành công.

📌 LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHOÁ HỌC:

 • 7 kỹ năng thiết thực để xây dựng một môi trường sáng tạo hơn. Cho dù bạn là lãnh đạo của 1 hay 1000, những bước thiết thực này sẽ cung cấp cho bạn khuôn khổ cho một không gian làm việc hiệu quả và hài hòa hơn.
 • Một nhà lãnh đạo giỏi là người tạo ra một môi trường hiệu quả cho phép mọi người phát triển. Về bản chất, các nhà lãnh đạo có trách nhiệm dẫn dắt các thành viên trong nhóm của họ có thể đi đến thành công.
 • Mặc dù có rất nhiều báo cáo thống kê, phân tích não bộ và thực tiễn kinh doanh, nhưng giảng viên sẽ mang đến cho bạn kinh nghiệm lãnh đạo của chính giảng viên.

📌 ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHOÁ HỌC: Tất cả mọi người

📌 THÔNG TIN VỀ KHOÁ HỌC:

 • Thời gian: 1 giờ 1 phút
 • Gồm: 4 chương và 23 bài học
 • Giảng viên hướng dẫn: Josh Withrow

📌 ĐĂNG KÍ THAM GIA:Tại đây

————————————————–

[English Caption]

📌 NO DEADLINE

📌 COURSE REQUIREMENTS:There must be a desire for your team to succeed

📌 COURSE DESCRIPTION:
Have you ever asked yourself these questions?

 • What is a good leader?
 • How do I develop great leadership qualities?
 • How to inspire others to be more creative?

While there are many different answers to these questions, one condition is clear: It doesn’t take a creative genius to guide people to creativity – just the support of your group to the public.

📌 BENEFITS WHEN JOINING THE COURSE:

 • 7 technical devices to build a more creative environment. Whether you’re a leader of 1 or 1000, these steps will give you the edge for a more productive and harmonious workspace.
 • A good leader is one who creates an environmental outcome that allows people to thrive. In terms of quality, leaders have a responsibility to guide their team members to success.
 • Although there are many reporting systems, analytical brains, and business execution, the instructor will bring you the leadership experience of the main staff.

📌 COURSE SUBJECTS: Everyone

📌 COURSE INFORMATION:

 • Time: 1 time 1 minute
 • FPT: 4 chapters and 23 lessons
 • Instructor: Josh Withrow

📌 REGISTER TO JOIN:Here


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Uyên Nguyễn Thu

ngthuuyen.ivolunteer@gmail.com