Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khám Phá Dữ Liệu: Biểu Đồ Và Tóm Tắt Số Liệu

🎈NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Mô tả

Khóa học miễn phí về khám phá dữ liệu: biểu đồ và tóm tắt số liệu sẽ giới thiệu với bạn một số cách biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị và tóm tắt dữ liệu dưới dạng số. Bạn sẽ học cách sử dụng biểu đồ tròn, biểu đồ cột, các biểu đồ và đồ thị phân tán. Bạn cũng sẽ được giới thiệu các cách tóm tắt dữ liệu và các phương pháp đánh giá vị trí và độ phân tán khác nhau.

🔥 Bạn sẽ nhận được gì từ khóa học?

 • Hiểu và sử dụng chính xác các biểu tượng và ký hiệu: với giá trị thứ p trong bộ dữ liệu khi các giá trị được viết theo thứ tự, các điểm phân vị thấp hơn và cao hơn giá trị p của mẫu, số trung vị của mẫu, giá trị trung bình của mẫu và độ lệch chuẩn.
 • Hiểu rằng dữ liệu có thể có một mẫu để được biểu diễn bằng đồ thị
 • Hiểu rằng độ lệch chuẩn và khoảng cách của tứ phân vị là các thước đo để đo độ phân tán trong bộ dữ liệu
 • Hiểu rằng giá trị trung vị và khoảng cách của tứ phân vị  là các thước đo tốt hơn là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn
 • Xác định ‘cảm giác’ tổng thể đối với dữ liệu và cách nó được phân phối bằng cách xây dựng các màn hình đồ họa thích hợp.

🔥 Thông tin khóa học

 • Online 100%
 • Thời lượng: 20 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Nền tảng: OpenLearn

🎈 Chi tiết đăng ký ngay tại: https://bit.ly/2UjRX7A

—————————————————————

🔥Introduction

This free course, Exploring data: graphs and numerical summaries, will introduce you to a number of ways of representing data graphically and of summarising data numerically. You will learn the uses for pie charts, bar charts, histograms and scatterplots. You will also be introduced to various ways of summarising data and methods for assessing location and dispersion.

🔥 What will you learn from this course?

 • Understand and use standard symbols and notation: for the pth value in a data set when the values are written in order, the sample lower and upper quartiles and the sample median, the sample mean and the standard deviation
 • Understand that data can have a pattern which may be represented graphically
 • Understand that the standard deviation and the interquartile range are measures of the dispersion in a data set
 • Understand that the median and the interquartile range are more resistant measures than are the mean and the standard deviation
 • Identify an overall ‘feel’ for data and the way it is distributed by constructing appropriate graphical displays.

🔥 Course information

 • Online 100%
 • Time: 20 hours
 • Language: English
 • Platform: OpenLearn

🎈 Register now: https://bit.ly/2UjRX7A

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27511


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Anh Lan

tranthilananh.ivolunteer@gmail.com