Deadline: 30/11/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Chuẩn Bị Những Kỹ Năng Quan Trọng Cho Tương Lai Biến Động- Kỷ Nguyên Số Hóa

 DEADLINE: 30/11/2021

[English caption below] 

Giới thiệu khóa học:

Những tiến bộ gần đây trong công nghệ đang thay đổi cách chúng ta sống, giao tiếp và kinh doanh, phá vỡ các ngành công nghiệp truyền thống và xác định lại mối quan hệ giữa nhân viên và người sử dụng lao động. Hàng nghìn công việc sẽ bị loại bỏ bởi tự động hóa, A.I. và siêu kết nối kỹ thuật số. Điều này đòi hỏi người lao động trong tương lai sẽ cần những bộ kỹ năng mới để có thể cạnh tranh và phát triển.

Những gì bạn sẽ học được:

Khóa học này nhấn mạnh tính cấp bách của việc phát triển nguồn nhân lực trong việc đáp ứng những thách thức của những thập kỷ tới. Các chủ đề trong khóa học bao gồm: trí tuệ nhân tạo, nền kinh tế hợp đồng( The gig economy), thế giới việc làm, tương lai việc làm, thị trường lao động, các nhà hoạch định chính sách, công nghệ mới, nền kinh tế kỹ thuật số, khoa học máy tính và lực lượng lao động.

Các yếu tố đằng sau bản chất sự thay đổi của công việc

Những bộ kỹ năng mới cần thiết cho lực lượng lao động trong tương lai

Chỉ số vốn nhân lực và phương pháp luận của nó

Chương trình trợ giúp xã hội và chương trình bảo hiểm

Các biện pháp chính sách dành cho chính phủ

Giáo trình:

 • Tuần 1 – Thay đổi bản chất công việc
 • Tuần 2 – Nguồn nhân lực: Khuôn khổ mới
 • Tuần 3 – Học tập suốt đời: Từ khi sinh ra đến khi nghỉ hưu
 • Tuần 4 – Công việc và bảo trợ xã hội
 • Tuần 5 – Đầu tư vào hòa nhập xã hội

Thông tin khóa học:

 • 100% online
 • Thời lượng: 5 tuần (3-5 tiếng mỗi tuần)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Bởi WBG( World Bank Group)
 • Mức độ: Giới thiệu
 • Học phí: Miễn phí

Đăng kí tại: https://bit.ly/3xFN5HI

 ————————————————————————————–

About this course:

Recent advances in technology are changing how we live, communicate and do business, disrupting traditional industries and redefining the employee-employer relationship. Thousands of low-skill jobs will be eliminated by automation, A.I. and digital hyper-connectivity. Therefore, workers of the future will need new sets of skills to compete and develop.

What will you learn:

This course emphasizes the urgency of developing human capital in meeting the challenges of the coming decades. Themes in the course include: artificial intelligence, the gig economy, world of work, the future of work, labor market, policy makers, new technologies, digital economy, jobs of the future, machine learning, and labor force.

Factors behind the changing nature of work

Which new sets of skills required for future workforces

Human Capital Index and its methodology

Social assistance programs and insurance schemes

Policy measures available to governments

Syllabus:

 • Week 1 – Changing Nature of Work
 • Week 2 – Human Capital: A New Framework
 • Week 3 – Lifelong Learning: From Birth to Retirement
 • Week 4 – Returns to Work & Social Protection
 • Week 5 – Investing in Social Inclusion

Course information: 

 • 100% online
 • Length: 5 Weeks( 3-5 hours per week)
 • Language: English
 • Institution: WBG( World Bank Group)
 • Level: Introductory
 • Price: FREE

Apply in: https://bit.ly/3xFN5HI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hải Liên

hailien.ivolunteer@gmail.com