Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Cách Viết Email Hiệu Quả

🌺 No Dealine

[English caption below]

🌺 Mô tả về khóa học

🍀 Khóa học này chủ yếu bao gồm cách một email phải được cấu trúc và phong cách giao tiếp được tuân theo khi viết email, Nó cũng đề cập đến các quy tắc email khác nhau phải tuân theo trong quá trình gửi hoặc nhận email trong một môi trường chuyên nghiệp.

🍀 Quy trình được thảo luận trong chương trình có thể được sử dụng như một công cụ soạn thảo và giúp bạn xây dựng các email hiệu quả và có tỷ lệ phản hồi cao hơn.

🌺 Chi tiết khóa học

🍀 Thời lượng: 2h10’

🍀 Học phí: miễn phí

🍀 Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

🍀 Người dạy: Alex Melwyn

🌺 Nội dung khóa học: 3 phần, 11 chủ đề

📧 Hiểu giao tiếp

1. Hiểu giao tiếp

2. Trụ cột của Truyền thông

3. Giao tiếp bằng văn bản

4. Hiểu giao tiếp- Kết luận

📧 Viết Email

1. Viết Email- Giới thiệu

2. Email- Một công cụ mạnh mẽ

3. Liên lạc qua email

4. Cấu trúc Email

5. Cấu trúc Email Phần 2

📧 Nhãn Email

1. Nhãn email phần 1

2. Nhãn email phần 2

🌺 Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/email-writing-how-to-write-effective-emails/

——————————————————————————

🌺 Course description

🍀 This course primarily covers how an email has to be structured and what is communication style followed while writing emails, It also deals with various email etiquettes which has to be followed during sending or receiving emails in a professional environment.

🍀 The process which is discussed in the program can be used as a drafting tool and help you build effective emails and have more response rate.

🌺 Course content: 3 sections , 11 lectures

📧 Understanding Communication

1. Understanding Communication

2. Pillars of Communication

3. Written Communication

4. Understanding Communication- Conclusion

📧 Writing email

1. Email Writing- Introduction

2. Email- A Powerful Tool

3. Email Communication

4. Email Structure

5. Email Structure Part 2

📧 Email Etiquettes

1. Email Etiquettes- Part 1

2. Email Etiquettes- Part 2

🌺 Detail

🍀 Time: 2h10’

🍀 Tution: free

🍀 Course Language: English

🍀 Created by Alex Melwyn

🌺 For more information: https://www.udemy.com/course/email-writing-how-to-write-effective-emails/

 

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...