Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Ứng Dụng Của Giải Tích Từ Đại Học Harvard

NO DEADLINE 

English Bellow

📑Giới thiệu chung:

Trong khóa học này, mở rộng hơn ngoài sách giáo khoa về giải tích, làm việc với các nhà thực hành về khoa học xã hội, đời sống và vật lý để hiểu được vai trò của phép tính và mô hình toán học trong công việc của họ.

Thông qua một loạt các nghiên cứu điển hình, bạn sẽ học được:

 • Các nhà sản xuất thử nghiệm tiêu chuẩn hóa sử dụng các chức năng như thế nào để phân tích độ khó của câu hỏi kiểm tra;
 • Cách các nhà kinh tế mô hình hóa sự tương tác của giá cả và nhu cầu bằng cách sử dụng tỷ lệ thay đổi, trong một trường hợp lịch sử về số người đi tàu điện ngầm;
 • Chụp X-quang khác với chụp CT như thế nào, và điều này có liên quan gì đến tích phân;
 • Cách các nhà sinh học sử dụng các mô hình phương trình vi phân để dự đoán khi nào các quần thể sẽ trải qua những thay đổi mạnh mẽ, chẳng hạn như tuyệt chủng hoặc bùng phát;
 • Làm thế nào mô hình săn mồi-con mồi Lotka-Volterra được tạo ra để trả lời một câu đố sinh học;
 • Cách các nhà thống kê sử dụng các hàm để lập mô hình dữ liệu, như phân phối thu nhập và cách tích phân đo lường cơ hội;
 • Phương trình năng lượng của Einstein, E = mc2 là một phương trình gần đúng với một phương trình phức tạp hơn.

Bạn sẽ khám phá những tình huống theo cách thực hành: xem xét dữ liệu và biểu đồ, viết phương trình, thực hiện các phép tính toán và đưa ra các dự đoán và dự đoán có cơ sở khoa học.

Khóa học này cung cấp phần bổ sung duy nhất cho khóa học về phép tính một biến số. Các chủ đề chính bao gồm ứng dụng của đạo hàm, tích phân và phương trình vi phân, mô hình toán học và tham số.

Khóa học này dành cho bất kỳ ai đã hoàn thành hoặc đang theo học khóa học giải tích một biến (vi phân và tích phân), ở cấp trung học (AP hoặc IB) hoặc cao đẳng / đại học. Bạn sẽ cần phải làm quen với những điều cơ bản về đạo hàm, tích phân và phương trình vi phân, cũng như các hàm liên quan đến đa thức, hàm mũ và logarit.

Đây là một khóa học để tìm hiểu các ứng dụng của giải tích vào các lĩnh vực khác, chứ KHÔNG phải là một khóa học để tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về giải tích. Cho dù bạn là sinh viên vừa kết thúc khóa học Giải tích nhập môn hay giáo viên đang tìm kiếm các ví dụ xác thực hơn cho lớp học của mình, thì bạn có thể tìm hiểu ở đây 

📑Bạn sẽ học từ khóa học này:

 • Các ví dụ xác thực và các nghiên cứu điển hình về cách áp dụng phép tính toán vào các bài toán trong các lĩnh vực khác nhau
 • Cách phân tích các mô hình toán học, bao gồm các biến, hằng số và tham số
 • Đánh giá cao những giả định và biến số và đi vào thực tế hóa các tình huống bằng toán học

📑Giảng viên:

📑Thông tin khóa học:

 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Từ: Harvard University
 • Trình độ: Trung cấp
 • Có chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học (139$)

📑Link khóa học: https://www.edx.org/course/calculus-applied

——————————————————————————————

📑About this course

In this course, we go beyond the calculus textbook, working with practitioners in social, life and physical sciences to understand how calculus and mathematical models play a role in their work.

Through a series of case studies, you’ll learn:

 • How standardized test makers use functions to analyze the difficulty of test questions;
 • How economists model interaction of price and demand using rates of change, in a historical case of subway ridership;
 • How an x-ray is different from a CT-scan, and what this has to do with integrals;
 • How biologists use differential equation models to predict when populations will experience dramatic changes, such as extinction or outbreaks;
 • How the Lotka-Volterra predator-prey model was created to answer a biological puzzle;
 • How statisticians use functions to model data, like income distributions, and how integrals measure chance;
 • How Einstein’s Energy Equation, E=mc2 is an approximation to a more complicated equation.

With real practitioners as your guide, you’ll explore these situations in a hands-on way: looking at data and graphs, writing equations, doing calculus computations, and making educated guesses and predictions.

This course provides a unique supplement to a course in single-variable calculus. Key topics include application of derivatives, integrals and differential equations, mathematical models and parameters.

This course is for anyone who has completed or is currently taking a single-variable calculus course (differential and integral), at the high school (AP or IB) or college/university level. You will need to be familiar with the basics of derivatives, integrals, and differential equations, as well as functions involving polynomials, exponentials, and logarithms.

This is a course to learn applications of calculus to other fields, and NOT a course to learn the basics of calculus. Whether you’re a student who has just finished an introductory Calculus course or a teacher looking for more authentic examples for your classroom

📑What you’ll learn

 • Authentic examples and case studies of how calculus is applied to problems in other fields
 • How to analyze mathematical models, including variables, constants, and parameters
 • Appreciation for the assumptions and complications that go into modeling real world situations with mathematics

📑Your teacher:

📑Course information:

 • Language: English
 • Price: Free
 • Institution: Harvard University
 • Level: Intermediate
 • Add a Verified Certificate for $139 USD

📑Link course: https://www.edx.org/course/calculus-applied

 

ivolunteer chauanh

chauanhivolunteer@gmail.com

You may also like...