Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Động Vật Có Vú Sống Dưới Nước

🍂NO DEADLINE 🍂

[English Caption Below]

✅Nội dung khóa học :

Các loài động vật có vú có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, tuy nhiên tất cả 4700 loài đều có một số đặc điểm chung, điều này biện minh cho việc bao gồm các loại đa dạng trong một nhóm duy nhất.  Mặc dù các loài động vật có vú phát triển trên cạn, nhưng một số loài đã trở nên thích nghi với việc dành một phần hoặc toàn bộ cuộc sống của chúng trong nước và bạn sẽ tập trung vào những loài động vật có vú này.  Bạn sẽ gặp một số loài động vật có vú sống dưới nước, tìm hiểu cách chúng ta có thể nghiên cứu chúng, xem xét lịch sử tiến hóa của chúng và đọc về tác động của con người đối với một nhóm mang tính biểu tượng.

 ✅Bạn sẽ học được :

 • Kiểm soát các đặc tính vật lý của không khí và nước và mô tả ý nghĩa của những khác biệt đó đối với động vật có vú sống dưới nước
 • Đưa ra các ví dụ về sự thích nghi của các loài động vật có vú sống dưới nước giúp chúng có thể nín thở khi ngập nước trong thời gian tương đối dài
 • Nêu một số điểm khác biệt về mặt sinh học giữa chân kim, chó săn và giáp xác
 • Thảo luận về tầm quan trọng của giao tiếp bằng âm thanh ở động vật có vú sống dưới nước, mô tả vai trò của blubber và giải thích sự trao đổi nhiệt ngược dòng
 • Giải thích được phản ứng lặn và ý nghĩa của phản ứng lặn trong tự nhiên.

✅Thông tin khoá học :

 • Nền tảng : Openedu
 • Hướng dẫn bởi: (có sẵn)
 • Thời lượng : 5 giờ
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Hình thức : Online 100%

✅Thông tin chi tiết và đăng ký :

https://bit.ly/2ivtPhO

——————————————————————

📍Content:

Mammals come in a bewildering variety of shapes and sizes and yet all of the 4700 or so species have some characteristics in common, which justifies the inclusion of diverse types within a single group. Although mammals evolved on land, a number of species have become adapted to spending part or all of their lives in water and it is these mammals that you are going to concentrate on in this course. You will meet some aquatic mammals, find out how we can study them, consider their evolutionary history and read about human impacts on one iconic group.

📍What you will learn : 

 • Contrast the physical properties of air and water and describe implications of such differences for aquatic mammals
 • Give examples of the adaptations displayed by aquatic mammals that enable them to hold their breath while submerged for relatively long periods
 • Describe some of the biological differences between pinnipeds, sirenians and cetaceans
 • Discuss the importance of communication by sound in aquatic mammals, describe the role of blubber and explain countercurrent heat exchange
 • Explain the diving response and its significance in natural dives.

📍About this course:

 • Offered by Openedu
 • Instructor : ( credited)
 • Time :5  hours
 • Language: English
 • 100% online

📍For more information and sign up : 

https://bit.ly/2ivtPhO

 

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com