Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Sự “Thay Áo” Trí Tuệ Của Trung Quốc Sơ Khai Thời Chiến Quốc Và Nhà Hán

⌛ NO DEADLINE

[English Caption Below]

🎯 Mô tả khóa học:

Chuỗi bốn khóa học này sẽ đề xuất một cách tiếp cận đa ngành để nghiên cứu lịch sử văn hóa Trung Quốc được coi là sự kế thừa của các phương thức hợp lý (triết học, quan liêu và kinh tế). Trọng tâm sẽ là những thời khắc chuyển mình từ chế độ này sang chế độ khác. Đối với mỗi khoảnh khắc này, các dữ kiện và hiện vật văn hóa – tư tưởng, văn học, nghi lễ – sẽ được xem xét trong mối quan hệ với việc thay đổi hệ thống xã hội, chính trị và kinh tế.

Hai khóa học đầu tiên sẽ bao gồm thời kỳ Chiến quốc (481-256 TCN) và Thời kỳ phân chia (220-589 CN), với một chuyến du ngoạn ngắn vào nhà Hán (206 TCN-220 CN). Các khóa học thứ ba và thứ tư sẽ tập trung vào sự xuất hiện của Trung Quốc hiện đại vào thời Tống-Nguyên (960-1368) và của Trung Quốc hiện đại là 1850 cho đến nay.

🎯 Thông tin khóa học:

  • Hình thức: 100% online
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Thời lượng: 24h – 6 tuần
  • Người hướng dẫn: Prof. John Lagerwey
  • Nền tảng: Coursera

🎯 Lộ trình khóa học:

Tuần 1: Giới thiệu về lịch sử văn hóa quan trọng của Trung Quốc

Tuần 2: Tấn công Shaman giáo

Tuần 3: Sự xuất hiện của tu luyện bản thân

Tuần 4: Sự chuẩn bị về mặt triết học của sự thống nhất chính trị

Tuần 5: Tôn giáo thời Hán

Tuần 6: Thay đổi lý thuyết về bệnh tật

📌 Chi tiết: https://www.coursera.org/learn/intellectual-change-early-china-the-warring-states-han#about

___________________________________________________

🎯 Overview:

This sequence of four courses will propose a multi-disciplinary approach to the study of Chinese cultural history conceived of as a succession of modes of rationality (philosophical, bureaucratic, and economic). The focus will be on the moments of paradigm shift from one mode of rationality to another. For each of these moments, cultural facts and artifacts—thought, literature, ritual—will be examined in relation to changing social, political, and economic systems.

The first two courses will cover the periods of the Warring States (481-256 BCE) and the Period of Division (220-589 CE), with a brief excursion into the Han (206 BCE-220 CE). The third and fourth courses will focus on the emergence of modern China in the Song-Yuan (960-1368) and of today’s China 1850 to the present.

🎯 Course information:

  • Format: 100% online
  • Duration: 24h – 6 weeks
  • Language: English
  • Instructor: Prof. John Lagerwey
  • Platform: Coursera

🎯 Syllabus:

Week 1:  A Critical Cultural History of China – Introduction

Week 2:  Attack on Shamanism

Week 3: The Emergence of Self-Cultivation Practice

Week 4: The Philosophical Preparation of Political Unity

Week 5: Han Religion

Week 6: Changing Theories of Illness

📌 For more information: https://www.coursera.org/learn/intellectual-change-early-china-the-warring-states-han#about

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25811


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thư Minh

maithiminhthu.ivolunteer@gmail.com