Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Nền Tảng Về Javascript

No deadline

[English caption below]

😔😔😔Ngừng bị đánh lừa và tìm hiểu sức mạnh thật sự của Javascript

JavaScript Foundations sẽ dạy bạn các nguyên tắc cơ bản về lập trình với JavaScript và trở nên thành thạo, làm chủ được JavaScript. Khuyến khích các trải nghiệm trước với HTML & CSS.

Tổng quan khóa học:

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách tạo mã có thể đưa ra các quyết định cơ bản; sử dụng các kỹ thuật gỡ lỗi hiệu quả với các công cụ dành cho nhà phát triển trình duyệt; truy cập và sửa đổi các phần tử HTML và CSS trên một trang và sử dụng JavaScript để giao tiếp với máy chủ. Khóa học này cũng sẽ giới thiệu cho bạn thế giới thư viện về JavaScript đang phát triển nhanh chóng và bạn sẽ có cơ hội tạo một ứng dụng đơn giản với Backbone.js.

Nội dung khóa học:

 • Bài một: Kiến thức cơ bản về JavaScript
 • Bài hai: Thêm thông tin cơ bản về JavaScript
 • Bài ba: DOM (Mô hình đối tượng tài liệu)
 • Bài bốn: Tạo các phần tử, phân mảnh và mẫu
 • Bài năm: Giao tiếp với máy chủ
 • Bài sáu: Thông tin nâng cao

📌Điều kiện:

 • Có khả năng viết mã HTML / CSS.
 • Hiểu biết tối thiểu về sự khác biệt của các thiết bị, quen thuộc với các hệ thống, thiết bị và các trình duyệt web khác nhau.
 • Quen thuộc với jQuery (không bắt buộc).

📌Yêu cầu về phần mềm:

 • Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay Mac hoặc Windows.
 • Một trình soạn thảo văn bản được xây dựng cho HTML / CSS (Đề xuất Atom miễn phí và có sẵn cho Mac, Windows và Linux).
 • Trình duyệt web Google Chrome được khuyến nghị hoặc bất kỳ trình duyệt hiện đại nào có Công cụ dành cho nhà phát triển.

👉Khóa học này dành cho:

Các nhà thiết kế các bước mã hóa.; Nhà phát triển giao diện người dùng.; Nhà phát triển jQuery.

Thông tin khóa học:

 • 100% miễn phí.
 • Hình thức học: Online.
 • Trình độ: Cơ bản.
 • Người hướng dẫn: Keith Peters.
 • Nhà cung cấp: Open edX.

🔗Đăng ký học tại đây: https://thegymnasium.com/courses/GYM/104/0/about

——————————————————————————————-

😔😔😔Stop faking it and learn the true power of Javascript

JavaScript Foundations will teach you the fundamentals of programming with JavaScript and get started on the road to its mastery. Prior experience with HTML & CSS is recommended.

Overview:

In this course, you will learn how to create code that can make basic decisions; employ efficient debugging techniques with browser developer tools; access and modify HTML elements and CSS styles on a page; and use JavaScript to communicate with a server. This course will also introduce you to the rapidly growing world of JavaScript libraries, and you’ll get a chance to create a simple application with Backbone.js.

Course outline:

 • Lesson One: JavaScript Basics
 • Lesson Two: More JavaScript Basics
 • Lesson Three: The DOM (Document Object Model)
 • Lesson Four: Creating Elements, Fragments, And Templates
 • Lesson Five: Server Communication
 • Lesson Six: Advanced Concepts

📌Prerequisites:

 • The ability to code HTML/CSS by hand
 • An understanding of device differences: You should at least be familiar with the differences between various systems, devices, and web browsers.
 • Familiarity with jQuery, but this is not strictly required.

📌Software requirements:

 • Mac or Windows desktop or laptop.
 • A text editor built for HTML/CSS (We suggest Atom, it’s free, and available for Mac, Windows, and Linux).
 • Google Chrome web browser is recommended, although any modern browser with Developer Tools will suffice.

👉This course is for:

Designers with coding chops.; Front-end developers; jQuery developers.

Details:

 • 100% for free.
 • Course’s type: Online.
 • Level: Foundation.
 • Instructor: Keith Peters.
 • Supplier: Open edX.

🔗Register here: https://thegymnasium.com/courses/GYM/104/0/about

#ivolunteer, #nhaphattrien

#IvolunteerVietnam, #thietke, #Javascript

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Linh Hoàng

dieulinhhoang.ivolunteer@gmail.com

You may also like...