Deadline: All year round

Khóa Học Online Hướng Dẫn Sử Dụng Giới Từ Một Cách Chính Xác

[English Caption Below]

📌MÔ TẢ KHÓA HỌC:

Bạn có bao giờ bối rối về việc sử dụng giới từ nào trong câu không?

Sử dụng giới từ tiếng Anh có thể khó khăn đối với những người mới học. Trong khóa học này, bạn sẽ học cách sử dụng các giới từ một cách chính xác. Nội dung học tập tương tác và các bản ghi âm của người nói tiếng Anh bản ngữ cũng sẽ phát triển các kỹ năng tiếng Anh của bạn và giúp bạn quen với giọng Anh-Anh.

📌KĨ NĂNG SAU KHÓA HỌC: 

 • Xác định cách sử dụng giới từ chỉ thời gian: in/at/on và các ví dụ.
 • Liệt kê các quy tắc sử dụng giới từ cho thời gian, ngày, tháng và các khoảng thời gian dài hơn.
 • Giải thích sự khác biệt khi sử dụng in và on theo thời gian.
 • Giải thích tại sao, trong tiếng Anh nói, chúng ta thường bỏ qua ‘on’ trước ngày.
 • Điều chỉnh cách sử dụng in + time
 • Cách thức và thời điểm chúng ta sử dụng ‘in’ để chỉ một vị trí cụ thể ở một địa điểm cụ thể.
 • Xem lại cách sử dụng ‘into’ để chỉ việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
 • Phân tích bằng cách sử dụng ‘by’ hoặc ‘with’ khi chúng ta nói điều gì đó được thực hiện bởi ai đó.
 • Nêu lý do ‘by’ có nghĩa là beside/next to và được sử dụng trong các phép tính số.

📌THÔNG TIN KHÓA HỌC: 

 • Hướng dẫn bởi: Advance Learning
 • Ngôn ngữ: tiếng Anh
 • Nền tảng: Alison
 • Hình thức: Online
 • Học phí: miễn phí (LƯU Ý: Tại thời điểm Dương chia sẻ khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.)

📌ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

_____________________________

📌COURSE DESCRIPTION:

Are you ever confused about which preposition to use in a sentence?

Using English prepositions can be difficult for new learners. In this course, you will learn how to use prepositions correctly. The interactive learning content and audio recordings by native English speakers will also develop your English skills and get you used to the English accent.

📌SKILLS AFTER COURSE:

 • Define how we use prepositions of time: in/at/on and provide examples.
 • List the rules for using prepositions for times, days, dates and longer periods.
 • Explain the differences when using in and on for times.
 • Explain why, in spoken English we often leave out ‘on’ before days.
 • Justify how using in + time is sometimes optional.
 • Relate how and when we use ‘in’ to refer to a particular position in a particular place.
 • Review the use of ‘into’ to indicate moving from one place to another.
 • Analyse using ‘by’ or ‘with’ when we say something is done by somebody.
 • State the reasons ‘by’ means beside/next to and is used in numerical calculations.

📌COURSE INFORMATION:

 • Instructed by: Advance Learning
 • Language: English
 • Platform: Alison
 • Format: Online
 • Fees: free (Note: at the time of sharing, this course is free. However, the platforms that provide the course can change to pay at any time without notice. Thank you for your interest.)

📌REGIST: HERE

Tại thời điểm các CTV/ TNV chia sẻ, khóa học này miễn phí. Tuy nhiên, các nền tảng cung cấp khóa học có thể thay đổi thành trả phí bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=41778

Trong quá trình tổng hợp và chia sẻ thông tin, các tình nguyện viên/ cộng tác viên/ thành viên rất khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được độc giả cảm thông và góp ý tích cực để giúp iVolunteer Vietnam ngày một hoàn thiện & phát triển.

Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network