Deadline: All year round

Khóa Học Miễn Phí Về Đổi Mới Trong Dịch Covid

🔥Làm thế nào để vượt qua khủng hoảng diễn ra trong đại dịch Covid?
Để mở đường cho một thế giới hậu COVID-19 tốt đẹp hơn, cần có những đổi mới để thay đổi hiện trạng. Đây là một khóa học giới thiệu để tạo ra các giải pháp sáng tạo trong khi tính đến bối cảnh của COVID-19. Thông qua khóa học, người học sẽ được giới thiệu về các công cụ và phương pháp luận như tư duy thiết kế và khởi động tinh gọn, để có được ý tưởng về cách thức tạo ra các đổi mới.

🔻Nội dung khóa học:
– Bối cảnh Covid-19.
– Tư duy thiết kế.
– Áp dụng tư duy thiết kế trong giải quyết vấn đề.
– Đổi mới xã hội một cách hiệu quả, bền vững hơn.

🔻Hoàn toàn miễn phí.

🔻Đối tượng: tất cả mọi người.

🔻Link khóa học: https://bitly.com.vn/opo7km


Course description

In the wake of the COVID-19 pandemic, social injustices have been on the rise across the globe. It’s clear that the status quo has been insufficient in not only managing the spread of the virus but also in mitigating the negative social effects that have been spiraling due to it.

In order to pave the way to a better post-COVID-19 world, innovations are needed to change the status quo. This is an introductory course to creating innovative solutions while taking into account the context of COVID-19. Through the course, learners will be introduced to tools and methodologies like design thinking and lean startup, in order to get an idea on how innovations are created; whilst learning about the context of COVID-19 globally.

Learning objectives

  • Have a basic understanding of the Philippine context of COVID-19 when launching new social innovations.
  • Learn how to use startup methodologies to validate and launch innovative solutions.
  • Develop an innovative approach for solving problems.

Who this course is for:

  • Students and young professionals interested in launching innovations amidst a COVID-19 pandemic

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews