Deadline: 07/02/2021

[Việt Nam] Cơ Hội Trở Thành Part-time Interpreters Và Part-time Translators Tại UN Women

(English caption below)

Dựa trên quyền bình đẳng được nêu trong Hiến chương Liên hợp quốc, Tổ chức Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên hợp quốc (UN Women) hoạt động nhằm xóa bỏ phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái; trao quyền cho phụ nữ; và mong muốn đạt được bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. 

Mục tiêu cơ bản của UN Women là nâng cao năng lực và quyền làm chủ của quốc gia để cho phép các đối tác quốc gia xây dựng luật, chính sách và các chiến lược nhằm thực hiện các cam kết quốc gia và quốc tế về bình đẳng giới.

 

🏮CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

🧧 1. PART-TIME INTERPRETERS:

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm là thông dịch viên từ Việt sang Anh và ngược lại.
 • Hiểu biết tốt các vấn đề về xã hội và giới tính.
 • Có bằng đại học về Tiếng Anh, khoa học xã hội hay bất kì ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm thông dịch cho quốc tế, khu vực hay các hội thảo đa phương cho các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Việt Nam.

🍀 CHI TIẾT CÔNG VIỆC VÀ CÁCH THỨC APPLY XEM TẠI: https://bit.ly/3pDhsv0

 

🧧 2. PART-TIME TRANSLATORS:

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm là phiên dịch viên từ Việt sang Anh và ngược lại.
 • Hiểu biết tốt các vấn đề về xã hội và luật pháp.
 • Có bằng đại học về Tiếng Anh, khoa học xã hội, luật hay bất kì ngành liên quan.
 • Kinh nghiệm làm việc liên quan đến các tổ chức quốc tế và cơ quan Liên Hợp Quốc.

🍀 CHI TIẾT CÔNG VIỆC VÀ CÁCH THỨC APPLY XEM TẠI: https://bit.ly/3cs0s7g

________________________________________

 

Grounded in the vision of equality enshrined in the Charter of the United Nations, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) works for the elimination of discrimination against women and girls; the empowerment of women; and the achievement of substantive equality between women and men.

The fundamental objective of UN Women is to enhance national capacity and ownership to enable national partners to formulate gender responsive laws, policies and upscale successful strategies to deliver on national and international commitments to gender equality.

 

🏮EVALUATION CRITERIAS:

🧧 1. PART-TIME INTERPRETERS:

 • A minimum of five years of experience in interpretation from Vietnamese to English and vice versa
 • Good understanding of social and gender related issues
 • University degree in English language, Social Sciences or any related field.
 • Interpretation experiences for international, regional and/or multilateral workshops for UN agencies and international organizations in Viet Nam

🍀 Job Description:  https://bit.ly/3pDhsv0

 

🧧 2. PART-TIME TRANSLATORS:

 • A minimum of five years of experience in translation from Vietnamese to English and vice versa
 • Good understanding of social and legal related issues
 • University degree in English language, Social Sciences, Law or any related field
 • Relevant experiences for international organizations and UN agencies in Viet Nam.

🍀 Job Description: https://bit.ly/3cs0s7g

📌 Deadline: 07/02/2021

 

You may also like...