Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tư Duy Phản Biện Từ Đại Học Queensland

[English caption below] 

 

👉Cho dù bạn là CEO hay sinh viên đại học, bạn sẽ được trang bị tốt hơn để tự tin giải quyết bất kỳ quyết định nào bằng cách đăng ký tham gia một trong những khóa học tư duy phản biện trực tuyến miễn phí tốt nhất.

 

💚Các khóa học này giới thiệu một quan niệm thực chất về tư duy phản biện và bạn cũng sẽ học cách truyền tải khái niệm này trong suốt quá trình giảng dạy của mình. Nếu bạn chủ động tiếp thu những ý tưởng này và thực hành sử dụng chúng, bạn có thể cải thiện kỹ năng tư duy của mình.

 

💚Quan điểm phát triển quan trọng:Đại học Queensland đang cung cấp cho bạn một khóa học trực tuyến miễn phí có tên là “Các quan điểm phát triển quan trọng”. Trong khóa học này, bạn sẽ phát triển các kỹ năng về tư duy phản biện và phân tích, đồng thời được giới thiệu về một số cuộc tranh luận đương đại và những thách thức hiện tại mà thực tiễn phát triển đang đối mặt. Những người tham gia phải có kinh nghiệm hoặc quan tâm sâu sắc đến việc phát triển. Mặc dù không bắt buộc, nhưng người học yêu cầu  rằng người học đã hoàn thành bằng cử nhân trong một chuyên ngành có liên quan.

 

  • Nhà cung cấp: Đại học Queensland
  • Chủ đề: Nhân văn
  • Thời lượng: 10 tuần

👉Đăng ký tại: https://www.edx.org/es/course/critical-development-perspectives

 

Critical Development Perspectives course from Queensland university

 

Whether you are a CEO or a college student, you will be better equipped to confidently tackle any decision by enrolling in one of the best free online critical thinking courses.

These courses introduce a substantive conception of critical thinking and you will also learn how to infuse this concept throughout your instruction. If you take these ideas actively, and practice using them, you can improve your thinking skills.

Critical Development Perspectives

The University of Queensland is providing you a free online course entitled as “Critical Development Perspectives”. In this course, you will develop skills in critical thinking and analysis, while being introduced to some of the contemporary debates and current challenges facing development practice. Participants should have the experience or a strong interest in working in development. While not compulsory, it is recommended that learners have completed a bachelor’s degree in a relevant discipline.

  • Provider: University of Queensland
  • Subject: Humanities
  • Duration: 10 weeks
  • Start Date: Open

You may also like...