Deadline: 27/10/2021

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tư Duy Hệ Thống Tác Động Thế Nào Đến An Ninh Lương Thực Bền Vững

 DEADLINE: 27/10/2021

[English caption below] 

Giới thiệu khóa học:

Bạn đã bao giờ xem xét các khía cạnh khác nhau của ngành sản xuất thực phẩm đã ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên như thế nào? Mọi khía cạnh cần được xem xét dựa trên mục tiêu trong tương lai là sản xuất đủ thức ăn cho dân số ngày càng tăng đồng thời bảo tồn hành tinh của chúng ta. Việc này cũng khó khăn như việc giải khối Rubik, thay đổi một khía cạnh cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường theo một cách khác.

Lý thuyết hệ thống, hoặc tư duy hệ thống, là một cách hiểu và làm việc với các hệ thống sản xuất thực phẩm bền vững phức tạp, nó phải được đào tạo đa ngành để có thể giải quyết sự phức tạp này. Khóa học nghiên cứu môi trường này cho phép người học áp dụng các nguyên tắc của phương pháp tiếp cận hệ thống vào sản xuất thực phẩm với trọng tâm là môi trường bền vững.

Những gì bạn sẽ học được:

Giá trị của tư duy hệ thống là một phần của chương trình “XSeries An ninh lương thực bền vững”, giúp bạn tìm hiểu thêm về cách chúng ta có thể nuôi sống thế giới với dân số ngày càng tăng và sự giàu có một cách bền vững.

 • Khái niệm môi trường bền vững và xác định các vấn đề chính liên quan đến sản xuất thực phẩm
 • Những điều cơ bản về tư duy hệ thống và hiểu các khía cạnh khác nhau của một hệ thống ảnh hưởng đến nhau như thế nào và bản thân hệ thống bị ảnh hưởng như thế nào bởi bối cảnh của nó
 • Sự liên quan của năng suất cây trồng và vật nuôi đối với sự bền vững môi trường
 • Các chỉ số môi trường và cách đo lường tác động môi trường của sản xuất thực phẩm ở cấp trang trại, làng hoặc khu vực
 • Ra quyết định và đánh giá vòng đời
 • Các công cụ hữu ích và những điểm mạnh, điểm yếu của chúng

Giáo trình:  

 • Sự phức tạp của hệ thống sản xuất thực phẩm bền vững
 • Giới thiệu về tư duy hệ thống
 • Chỉ số năng suất của hệ thống sản xuất thực phẩm
 • Các chỉ số môi trường của hệ thống sản xuất thực phẩm
 • Đánh đổi giữa các chỉ số bền vững
 • Tích hợp với hai nghiên cứu điển hình

Thông tin khóa học:

 • 100% online
 • Thời lượng: 6 tuần (8-10 tiếng mỗi tuần)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Bởi Đại học Wageningen
 • Học phí: Miễn phí

Đăng ký tạihttps://bit.ly/3A6u9Us

————————————————————————————–

About this course:

Have you ever considered how many aspects of food production affect the natural environment? Every aspect needs to be considered in attaining the future goal to produce enough food for the growing population while at the same time preserving our planet. It’s as difficult as solving a Rubik’s cube; changing one aspect may affect the environment in a major way.

Systems theory, or systems thinking, is a way of understanding and working with the complexity of sustainable food production systems, which requires training in different disciplines that can address this complexity. This environmental studies course enables participants to apply the principles of a systems approach to food production with a focus on environmental sustainability.

What will you learn:

The value of systems thinking is part of the“XSeries programme Food Security and Sustainability”, which teaches you more about how we can feed the world with its growing population and wealth in a sustainable way. The concept of environmental sustainability and identify the main issues associated with food production

 • The basics of systems thinking and understand how the different aspects of a system influence one another and how a system itself is affected by its context
 • The relevance of crop and livestock productivity for environmental sustainability
 • The environmental indicators and how to measure the environmental impact of food production at farm, village or regional level
 • Decision-making and life cycle assessment
 • Helpful tools and their strong and weak points

Syllabus:

 • The complexity of sustainable food production systems
 • Introduction to systems thinking
 • Productivity indicators of food production systems
 • Environmental indicators of food production systems
 • Trade-offs between sustainability indicators
 • Integration module with two case studies

Course information: 

 • 100% online
 • Length: 6 Weeks( 8-10 hours per week)
 • Language: English
 • Institution: Wageningen
 • Price: FREE

Apply in: https://bit.ly/3A6u9Us

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=24865


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hải Liên

hailien.ivolunteer@gmail.com