Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Trách Nhiệm Xã Hội Và Đạo Đức

🍀 NO DEADLINE

[English caption below]

🍀 Mô tả về khóa học

Đưa ra khái niệm về Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp (CSR) vì nó liên quan đến khách hàng, nhân viên, môi trường và xã hội nói chung. Nó cũng giải thích mối quan hệ đôi khi phức tạp giữa doanh nghiệp và xã hội bằng cách tập trung vào việc đảm bảo tiết lộ CSR, đạo đức, xung đột lợi ích trong tổ chức, những gì cần thiết để thiết lập văn hóa đạo đức doanh nghiệp của một công ty và đề xuất các cách mà các nhà quản lý có thể giữ cho công ty của họ có đạo đức.

🍀 Nội dung khóa học

 • Đảm bảo Tiết lộ Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp
 • Đạo đức
 • Xung đột lợi ích trong tổ chức
 • Thiết lập Văn hóa Đạo đức của Công ty
 • Thiết lập Văn hóa Đạo đức Công ty II
 • Mười vấn đề đạo đức mà hầu hết các doanh nghiệp phải đối mặt
 • Mười trở ngại thường gặp đối với kinh doanh có đạo đức
 • Mười cách mà nhà quản lý có thể giữ cho công ty của họ có đạo đức

🍀 Chi tiết khóa học

Học phí: Miễn phí

Ngôn ngữ học: Tiếng Anh

Người dạy: Sorin Constantin

Nền tảng: Udemy

🍀 Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/corporate-social-responsibility-and-ethics/

——————————————————————————

🍀 Course description

Introduces the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) as it relates to customers, employees, the environment and society at large. It also explains the sometimes complex relationship between business and society by focusing on assurance of CSR disclosures, ethics, conflict of interest in organisations, what it takes to establish a company’s corporate ethical culture, and suggests ways managers can keep their companies ethical.

🍀 Course content

 • Assurance of Corporate Social Responsibility Disclosures
 • Ethics
 • Conflict of Interest in Organisations
 • Establishing a Company’s Ethical Culture I
 • Establishing a Company’s Ethical Culture II
 • Ten Ethical Issues That Most Businesses Face
 • Ten Common Obstacles to Ethical Business
 • Ten Ways Managers Can Keep Their Companies Ethical

🍀 Detail

Tution: free

Course Language: English

Created by Sorin Constantin

Foundation: Udemy

🍀 For more information: https://www.udemy.com/course/corporate-social-responsibility-and-ethics/

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com