Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Quản Lí Xung Đột Và Căng Thẳng

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

💖 Giới thiệu chung:

Khóa học này bao gồm các tài liệu lý thuyết và thực hành về văn hóa tổ chức, giao tiếp kinh doanh, các đặc điểm và lý do chính của xung đột trong tổ chức, chiến lược rút lui và quản lý căng thẳng.

Khóa học nhằm mục đích hình thành kiến thức phức tạp về lý thuyết và phương pháp luận về quản lý xung đột trong tổ chức và quản lý căng thẳng, hình thành kỹ năng thực hành sử dụng các kỹ thuật giải quyết xung đột khác nhau mà người học có thể sử dụng thêm trong các hoạt động nghề nghiệp của họ. Ngoài thông tin lý thuyết, nhiều nhiệm vụ và trường hợp thực tế sẽ được cung cấp cho các học viên bởi các tác giả của khóa học này. Sinh viên sẽ học các kỹ thuật mới nhất trong việc quản lý xung đột tổ chức, đàm phán, lập trình ngôn ngữ thần kinh và quản lý căng thẳng. Khóa học này sẽ hữu ích cho tất cả các cán bộ quản lý và sinh viên đang theo học ngành này.

📘 Nội dung khóa học:

 • Tầm quan trọng của quản lý căng thẳng
 • Các khái niệm cơ bản, cấu trúc và quá trình hình thành văn hóa tổ chức.
 • Phân tích, phân loại xung đột trong tổ chức và chiến lược, kỹ thuật để khắc phục
 • Bản chất, các loại hình, cấu trúc của đàm phán kinh doanh
 • Các chiến lược và tình huống đàm phán
 • Khái niệm, bản chất và phương pháp luận của việc áp dụng NLP trong đàm phán kinh doanh

🌟 Thông tin khóa học:

 • Giáo viên: Giáo sư Natalia Kizyan, Yuri Kuznetsov và giảng viên Elena Kulchitskaya
 • Cung cấp bởi: Đại học Tổng hợp Sankt-Peterburg
 • Thời gian: 14 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

💌 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/learn/conflict-and-stress-management

——————

💖 General introduction:

This course contains theoretical and practical materials on organizational culture, business communication, the main characteristics and reasons of conflicts in organizations, exit strategies and stress management.

The course aims at shaping the complex knowledge on the theory and methodology of organizational conflict management and stress management, forming practical skills of using different conflict resolution techniques which learners can further use in their professional activities. In addition to theoretical information, many practical tasks and cases are provided by the authors of this course. Course teaching staff include conflict scientists, a psychologist, a mediator, and a specialist in differential psychology. Students will learn the latest techniques in managing organizational conflicts, negotiating, neuro-linguistic programming, and stress management. This course will be useful for all managers and students studying this discipline.

📘 Course content: 

 • The Importance of Stress Management for a Modern
 • Basic Concepts, Structure and the Process of Forming an Organizational Culture.
 • Analysis, Classification of Conflict in the Organization and Strategies, Techniques for Overcoming
 • The Essence, Types, Structure of Business Negotiations
 • Negotiation Strategies and Cases
 • The Concept, Essence and The Methodology of Applying NLP in Business Negotiations

🌟 Course information:

 • Teacher: Natalia Kizyan, Yuri Kuznetsov, Elena Kulchitskaya
 • Offered by: St. Petersburg State University
 • Time: 14 hours
 • Language: English
 • 100% online

💌 Register now at: https://www.coursera.org/learn/conflict-and-stress-management

 

Ngân Huỳnh

phuongngan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...