[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Lập Kế Hoạch Dự Án

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

Giới thiệu 

Biểu đồ Gantt, kĩ thuật phân tích đường dẫn quan trọng, mục tiêu SMART và kỹ năng ước lượng là một trong số những chủ đề được đề cập trong khóa học miễn phí này để giúp bạn hiểu cách lập kế hoạch cho một dự án. Bạn sẽ được tiếp xúc với nhiều loại kỹ thuật giúp lập kế hoạch và cách áp dụng vào trong những tình huống thực tế.

Nội dung khóa học

 • Xây dựng kế hoạch để đạt được mục tiêu của dự án
 • Phân chia công việc thành các nhiệm vụ và xác định các thủ tục bàn giao
 • Xác định các bên liên quan, đồng thời lên kế hoạch để đạt được các sản phẩm phân phối
 • Ước tính chi phí nguồn nhân lực và vật chất cần thiết
 • Phân bổ vai trò với các ranh giới trách nhiệm và giải trình rõ ràng.

Chi tiết

 • Tổ chức: OpenLearn
 • Thời lượng: 8 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https:/planning-project/

————————————————————-

Overview

Gantt charts, critical path analysis, SMART objectives and estimation skills are just some of the topics covered in this free course, Planning a project, to help you understand how to plan for a project. You will gain an appreciation of the range of planning techniques available and the situations in which it is appropriate to use them.

What you’ll learn

 • Develop plans with relevant people to achieve the project’s goals
 • Break work down into tasks and determine handover procedures
 • Identify links and dependencies, and schedule to achieve deliverables
 • Estimate and cost the human and physical resources required, and make plans to obtain the necessary resources
 • Allocate roles with clear lines of responsibility and accountability.

Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 8 hours
 • Language: English (with subtitle)

Further information and register at: ​​​​​​​https:/planning-project/

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com