Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Lãnh Đạo Từ Đại Học Deakin (Australia)

📍 NO DEADLINE

[English caption below] 

💥 Trong khoá học này, người học sẽ được hướng đẫn để trả lời câu hỏi: “Kỹ năng lãnh đạo là gì?”. Trong tuần đầu tiên, chúng ta sẽ khám phá 2 khái niệm nền tảng: người lãnh đạo và phương pháp luyện tập kỹ năng này. Tuần tiếp theo đó chúng ta sẽ thực nghiệm sự khác biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý, qua đó bạn sẽ xác định được bạn đã là 1 leader trong vai trò quản lý hay chưa hay bạn là một người quản lý cần cải thiện để trở thành 1 leader.

💥 Những chủ đề được bao gồm trong khoá học:

 • Phân biệt Lãnh đạo và Quản lý
 • Tầm quan trọng của Lãnh đạo hiệu quả
 • Những nền tảng phải có để trở thành 1 leader.
 • Cách gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

📍 Thông tin khoá học:

 • Cung cấp bởi: Đại học Deakin
 • Nền tảng: FutureLearn
 • Thời lượng: 3 tiếng trong 2 tuần.
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

⭐️ Thông tin chi tiết và đăng ký khoá học tại đây: https://bit.ly/39ISynI

——————–

[Online] What is Leadership?

💥 In this course, we look to answer the question: ‘What is leadership?’ In the first week we explore two fundamental perspectives on leadership: leader as a person and leadership as a practice. In the second week we examine the difference between leadership and management so you can determine whether you are a leader in a management role, a leader without a management role, or a manager who needs to become a leader.

💥 You’ll learn:

 • Why leadership is different to management
 • What effective leadership is
 • What types of power are needed to be a leader
 • How you can influence other people at work

📍 About this course:

 • Offered by: Deakin University
 • Platform: FutureLearn
 • Duration: 3 hours in 2 weeks
 • Language: English
 • 100% Online

⭐️ For more information and enrollment: https://bit.ly/39ISynI

Anh Phu Nguyen Ngoc

anhphu.ivolunteer@gmail.com

You may also like...