Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kỹ Năng Lãnh Đạo Ở Bậc Giáo Dục Đại Học

⏰ NO DEADLINE

[English caption below]

🎯 Khóa học này dành cho những người quan tâm đến việc tìm hiểu về khả năng lãnh đạo trong giáo dục đại học. Không phải là không có những người hoài nghi việc được dạy về kỹ năng lãnh đạo. Một số học giả trong lĩnh vực này chỉ ra những đặc điểm, kỹ năng và thuộc tính quan trọng được quan sát thấy ở nhiều nhà lãnh đạo và cho rằng một số phẩm chất cần thiết để lãnh đạo hiệu quả không dễ dàng truyền đạt lại được. Chấp nhận ý kiến này và kết luận rằng một số người được sinh ra là những nhà lãnh đạo bẩm sinh và những người khác không sinh ra để dẫn đầu là một sai lầm. Chúng tôi tin rằng khả năng lãnh đạo có thể được truyền đạt lại được, miễn là nó được nuôi dưỡng đồng thời, rằng hầu hết mọi người đều sở hữu một loạt các điểm mạnh mà họ có thể xây dựng phương pháp và triết lý lãnh đạo của riêng mình, và chương trình phát triển khả năng lãnh đạo — nếu được thực hiện tốt — có thể tạo sự thay đổi cho các nhà tổ chức và những người tham gia.

🎯 Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu tường tận lịch sử của các tổ chức cũng như cấu trúc thể chế đã làm nên các trường hợp về bao gồm và loại trừ trong các trường cao đẳng và đại học.
 • Mô tả cách thức lãnh đạo chuyển đổi được thực hiện để tạo ra sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong một môi trường phức tạp và đầy tranh chấp.
 • So sánh trách nhiệm và kỳ vọng về lập pháp, quản trị công trong mối quan hệ với các vấn đề đương đại trong giáo dục đại học.
 • Phân tích quá trình lập kế hoạch, đa dạng chiến lược và các tài liệu của một tổ chức được lựa chọn.
 • Đề xuất các đổi mới và cơ hội cho sự thay đổi chuyển đổi ở các cấp độ khác nhau của mô hình sinh thái bằng cách sử dụng quá trình lập kế hoạch đa dạng chiến lược như một công cụ.

🎯 Thông tin khóa học:

 • Cung cấp bởi Đại học Michigan
 • Khóa học miễn phí
 • 100% trực tuyến
 • Nhận chứng chỉ sau khi hoàn thành
 • Thời gian linh hoạt
 • Trình độ trung cấp
 • Thời lượng: Khoảng 17 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

🎯 Đăng ký tại: https://www.coursera.org/learn/leading-for-equity-diversity-inclusion

———————————————————————————-

🎯 This course is open to professionals interested in learning more about leadership in higher education for a changing demographic or interested in developing their own leadership skills. The very idea that individuals can be taught to lead is not without its skeptics. Reasonable people, even some scholars in the field, point to the important traits, skills, and attributes that are observed in many visible leaders and contend that certain qualities necessary for effective leadership are not easily transmitted. To accept this premise and conclude that some people are born as natural leaders and others cannot be expected to lead at all is to make a mistake at the other end of the logical spectrum. We believe that leadership can be taught as long as it is concurrently nurtured, that most people possess a constellation of strengths around which they can construct their own leadership philosophy and approach, and that leadership development programming—if done well—can be transformative for organizers and participants.

🎯 Course Objectives:

 • Understand the historical narrative of institutions as well as institutional structures that have created instances of inclusion and exclusion in colleges and universities.
 • Describe how transformational leadership is enacted for diversity, equity, and inclusion in a complex and contested environment.
 • Compare legislative, governance, and public accountability and expectations in relation to contemporary issues in higher education.
 • Analyze the strategic diversity planning process and documents of a selected institution.
 • Recommend innovations and opportunities for transformational change at various levels of the ecological model using the strategic diversity planning process as a tool.

🎯 Course Information:

 • Offered by University of Michigan
 • Free course
 • 100% online
 • Earn a Certificate upon completion
 • Flexible deadlines
 • Intermediate Level
 • Approx. 17 hours to complete
 • Language: English

Register at: https://www.coursera.org/learn/leading-for-equity-diversity-inclusion

Mỹ Tâm

mytamm.ivolunteer@gmail.com

You may also like...