Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Về Kiến Thức Cơ Bản SQL Cho Khoa Học Dữ Liệu (Có Phí)

📌 NO DEADLINE

[English caption below]

📌 GIỚI THIỆU KHÓA HỌC: 

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về SQL và làm việc với dữ liệu để bạn có thể bắt đầu phân tích nó cho các mục đích khoa học dữ liệu. 

Khóa học này bắt đầu với những điều cơ bản và giả sử bạn không có bất kỳ kiến thức hoặc kỹ năng nào về SQL. Nó sẽ xây dựng trên nền tảng đó và dần dần bạn phải viết cả những truy vấn đơn giản và phức tạp để giúp bạn chọn dữ liệu từ các bảng. Bạn sẽ bắt đầu làm việc với các loại dữ liệu khác nhau như chuỗi và số, đồng thời thảo luận các phương pháp để lọc và cắt bớt kết quả của bạn.

📌 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Tìm hiểu về SQL và sự khác biệt với các ngôn ngữ máy tính khác
 • Tìm hiểu về cách sử dụng một số mệnh lệnh và các hàm tổng hợp
 • Cách sửa đổi các chuỗi bằng cách nối, cắt, thay đổi trường hợp và sử dụng hàm chuỗi con.

📌 KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

 • Biết cách kết hợp dữ liệu
 • Dùng các lệnh SQL để lọc, sắp xếp và tóm tắt dữ liệu
 • Tạo một bảng phân tích từ nhiều truy vấn bằng cách sử dụng toán tử UNION
 • Tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào các trường có định dạng chính xác để phân tích.

📌 THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Trực tuyến 100%
 • Phụ đề: Tiếng Anh
 • Người hướng dẫn: Sadie St. Lawrence
 • Đối tượng: Người bắt đầu

THÔNG TIN CHI TIẾT: https://www.coursera.org/learn/sql-for-data-science#enroll

________________________

📌 COURSE INTRODUCTION:

This course is designed to give you the basics of SQL and working with data so you can start analyzing it for data science purposes.

This course starts with the basics and assumes you don’t have any SQL knowledge or skills. It will build on that foundation, and over time you will have to write both simple and complex queries to help you select data from tables. You’ll start working with different data types like strings and numbers, and discuss methods to filter and truncate your results.

📌 COURSE CONTENT:

 • Learn about SQL and how it differs from other computer languages Learn about using some imperatives and aggregate functions
 • How to modify strings by concatenating, slicing, changing cases and using the substring function.

📌 SKILLS ACHIEVEMENT AFTER COURSE:

 • Know how to combine data
 • Use SQL commands to filter, sort, and summarize data
 • Create a breakdown from multiple queries using the UNION
 • Integrate data from disparate sources into precisely formatted fields for analysis.

📌 COURSE INFORMATION:

 • 100% online
 • English subtitles
 • Instructor: Sadie St. Lawrence
 • Audience: Beginners

DETAILS: https://www.coursera.org/learn/sql-for-data-science#enroll

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=27406


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Phuơng Thu

thuphuongg.ivolunteer@gmail.com