Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Kĩ Thuật Điện Di

📌 NO DEADLINE
[English caption below]

⚗ Điện di là một kỹ thuật trong phòng thí nghiệm được sử dụng để tách các phân tử DNA, RNA hoặc protein dựa trên kích thước và điện tích của chúng. Dòng điện được sử dụng để di chuyển các phân tử được tách ra thông qua gel.

⚗ Điện di có nhiều ứng dụng, chẳng hạn trong việc tách các đoạn ADN để lấy dấu vân tay điều tra hiện trường vụ án; trong việc phân tích kết quả của phản ứng chuỗi polymerase, các gen liên quan đến một căn bệnh cụ thể; và trong việc lập hồ sơ DNA cho các nghiên cứu phân loại để phân biệt các loài khác nhau. Nó cũng rất quan trọng trong nghiên cứu protein, và sau đó là nghiên cứu đột biến gen.

⚗ Sau khi khóa học này kết thúc, bạn sẽ có thể:
• Thảo luận về các thành phần của điện di trên gel
• Giải thích các bước trong quy trình nhuộm
• Liệt kê các thiết bị điển hình trong thí nghiệm điện di trên gel agarose
• Mô tả các biến thể khác nhau của điện di trên gel
• Thảo luận về phương tiện hỗ trợ được sử dụng trong điện di vùng
• Giải thích các bước trong quy trình điện di trên gel 2D
• Mô tả cách điện di trên gel agarose được sử dụng để hòa tan DNA

⚗ THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Indian School of Business
• Nền tảng: Coursera
• Hình thức: 100% online
• Giảng viên: Rajagopal Raghunathan
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 6 tuần

⚗ ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

https://alison.com/course/understanding-the-basics-of-electrophoresis
_________________________________

⚗ Electrophoresis is a laboratory technique used to separate DNA, RNA, or protein molecules based on their size and electrical charge. An electric current is used to move molecules to be separated through a gel.

⚗ Electrophoresis has many applications, for example in the separation of DNA fragments for DNA fingerprinting to investigate crime scenes; in analysing the results of polymerase chain reaction, the genes associated with a particular illness; and in DNA profiling for taxonomy studies to distinguish different species.
It is also very important in protein research, and then genetic mutation research.

⚗ By taking this course, you will be able to:
• Discuss the components of gel electrophoresis
• Explain the steps in the staining procedure
• List the typical apparatus in an agarose gel electrophoresis experiment
• Describe the different variants of gel electrophoresis
• Discuss supporting media that is used in zone electrophoresis
• Explain the steps in the 2D gel electrophoresis process
• Describe how the agarose gel electrophoresis is used to dissolve the DNA

⚗ ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Indian School of Business
• Foundation: Coursera
• 100% online
• Instructor: Rajagopal Raghunathan
• Language: English
• Duration: 6 weeks

⚗ ENROLL FOR FREE AT:
https://alison.com/course/understanding-the-basics-of-electrophoresis

 

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com

You may also like...