Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Khởi Nghiệp Từ Bán Hàng

🍀 NO DEADLINE

[English caption below]

🍀 Mô tả về khóa học

Ở khóa học này giảng viên sử dụng Canvas mô hình bán hàng làm khuôn mẫu cho bạn để đạt được những mục tiêu này. Mô hình bán hàng Canvas là một quy trình đơn giản để thực hiện bắt đầu từ cuộc trò chuyện đầu tiên với khách hàng tiềm năng của bạn trong suốt quá trình bán hàng và mua hàng và để triển khai thành công giải pháp của bạn với khách hàng mới.

🍀 Nội dung khóa học  

🌺 Khóa học bao gồm các nghiên cứu điển hình từ các ngành và giải pháp khác nhau, bao gồm:

 • Phần mềm dịch vụ, Dữ liệu dịch vụ, Nền tảng dịch vụ
 • Sản phẩm giáo dục đại học & cao đẳng và bán hàng
 • Các tình huống bán hàng của Chính phủ và Yêu cầu Đề xuất (RFP)
 • Công nghệ sạch & Năng lượng tái tạo
 • Các công ty dựa trên dịch vụ bao gồm dịch vụ tư vấn và phát triển web.
 • Ví dụ từ các công ty khởi nghiệp và các công ty đã thành lập.

🍀 Chi tiết khóa học

 • Học phí: miễn phí
 • Ngôn ngữ học: Tiếng Anh
 • Người dạy:  Scott Sambucci
 • Nền tảng: Udemy

🍀 Thông tin chi tiết tại: https://www.udemy.com/course/startup-selling-sell-more-stuff-free-version/

————————————————————————————————

🍀 Course description

In this course, the instructor uses the Sales Model Canvas as a model for you to achieve these goals. The Canvas Sales Model is a simple one to do starting from the very first conversation with your potential customers throughout the sales and purchasing process and to successfully deploy your solution with your customers. new products.

🍀 Coures content

🌺 The course includes case studies from various industries and solutions, including:

 • Software-as-a-Service, Data-as-a-Service , Platform-as-a-Service.
 • University & college educational products and sales
 • Government and Request-for-Proposal (RFP) sales situations
 • Clean Tech & Renewable Energy
 • Services-based companies, including consulting and web development services.
 • Examples from both startups and established companies.

🍀 Detail

 • Tution: free
 • Course Language: English
 • Created by  Scott Sambucci
 • Foundation: Udemy

🍀 For more information: https://www.udemy.com/course/startup-selling-sell-more-stuff-free-version/

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Vân Đoàn

ngocvan.ivolunteervn@gmail.com

You may also like...