Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Design Thinking (Tư Duy Thiết Kế)

🌞 NO DEADLINE

[English caption below]

✅ Khóa học này cung cấp phần giới thiệu về các hoạt động nền tảng liên quan đến tư duy thiết kế: một quy trình linh hoạt nhưng có hệ thống để xác định và giải quyết vấn đề. Một quan niệm sai lầm phổ biến là tư duy thiết kế đòi hỏi tính nghệ thuật, nhưng nó không tập trung vào các nguyên tắc nghệ thuật. Tư duy thiết kế là một chiến lược và tư duy có thể được áp dụng cho bất kỳ ngành nào để giải quyết vấn đề.

✅ Là một phần của chương trình MicroMasters Tư duy Thiết kế, khóa học này sẽ khám phá các phương pháp được sử dụng để đánh giá vấn đề, phát triển ý tưởng và tạo ra các giải pháp sáng tạo với người dùng. Tập trung vào tầm quan trọng của sự hiểu biết của người dùng và phát triển các ý tưởng mong muốn, khả thi, khóa học này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về quy trình tư duy thiết kế từ đầu đến cuối.

🌞 Bạn sẽ được học

 • Mô tả quy trình có hệ thống để xác định và giải quyết vấn đề
 • Hình thành ý tưởng để giải quyết vấn đề
 • Thảo luận về các giải pháp tích hợp cấu hình sản phẩm, chức năng và trải nghiệm người dùng
 • Xác định các quy trình và phương pháp tư duy thiết kế

🌞 Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập: RITx
 • Giảng viên: Lorraine Justice, Dan Harel
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Kinh doanh & Quản lý
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 6 tuần, 8 – 12 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

🌞 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/2PKtFRU

——————————————————

🌞 NO DEADLINE

✅ This course provides an introduction to the foundational activities related to design thinking: a flexible, yet systematic process to define and solve problems. A common misconception is that design thinking requires artistry, but it is not centered on artistic principles. Design thinking is a strategy and mindset that can be applied to any industry to solve problems.

✅ As part of the Design Thinking MicroMasters program, this course will explore methods used to evaluate problems, develop ideas, and create innovative solutions with the user in mind. Focusing on the importance of user understanding and the development of desirable, feasible, and viable ideas, this course will provide an overview of the design thinking process from end to end.

🌞 What you’ll learn

 • Describe the systematic process to define and solve problems
 • Formulate ideas for problem solving
 • Discuss solutions that integrate product configuration, functionality and user experience
 • Identify the design thinking processes and methods

🌞 About this course

 • Institution: RITx
 • Instructor: Lorraine Justice, Dan Harel
 • Foundation: edX
 • Subject: Business & Management
 • Price: Free
 • Length: 6 weeks, 8 – 12 hours per week
 • Language: English
 • 100%  online

🌞 Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/2PKtFRU

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...