Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Vai Trò Của Lửa Trong Hệ Sinh Thái

📌 NO DEADLINE

[English caption below]

🔥 Nhiều hệ sinh thái trên cạn trên khắp thế giới dễ bị cháy, kiểm soát thành phần và cấu trúc của chúng. Các yếu tố như khí hậu, kiểu thảm thực vật và nguồn gây cháy khác nhau giữa các hệ sinh thái và ảnh hưởng đến các khía cạnh của chế độ cháy như mức độ (kích thước), tần suất và cường độ của nó. Bởi vì thực vật và lửa có chung lịch sử tiến hóa lâu dài, nhiều loài thực vật đã tiến hóa các đặc điểm thích nghi không chỉ cho phép chúng tồn tại trong môi trường dễ cháy mà còn phụ thuộc vào lửa để sinh sản và phát triển.

🔥 Một hậu quả quan trọng của các đám cháy tự nhiên là tạo ra sự biến đổi không gian và thời gian trong cảnh quan, tạo ra và duy trì đa dạng sinh học. Nhiều loài động vật khai thác hậu quả của hỏa hoạn và việc khảm các môi trường sống do hỏa hoạn tạo ra hỗ trợ cho sự đa dạng của các loài động vật và thực vật. Khóa học cũng đề cập ngắn gọn một số ảnh hưởng và hậu quả của biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu đối với cường độ và tần suất của các đám cháy.

🔥 Sau khi khóa học này kết thúc, bạn sẽ có thể:
• Giải thích tại sao lửa là thành phần quan trọng để có một hệ sinh thái lành mạnh
• Giải thích ý nghĩa của ‘chế độ hỏa hoạn’ và cách những thay đổi trong chế độ hỏa hoạn có thể dẫn đến những thay đổi nào trong hệ sinh thái
• Mô tả một số đặc điểm thích nghi của thực vật đã tiến hóa để ứng phó với lửa
• Mô tả cách một số động vật tránh hỏa hoạn và hưởng lợi từ hậu quả của hỏa hoạn tự nhiên
• Giải thích sự nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến gia tăng tần suất và cường độ các đám cháy như thế nào.

🔥 THÔNG TIN KHÓA HỌC:
• Tài trợ: Đại học Open
• Nền tảng: Open Learn
• Hình thức: 100% online
• Ngôn ngữ: Tiếng Anh
• Thời gian: 4 tiếng

🔥 ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ TẠI:

https://www.open.edu/openlearn/fire-ecology
_________________________________

🔥 Many terrestrial ecosystems around the world are fire-prone and fire, or more specifically, the fire regime, controls their composition and structure. Factors such as climate, vegetation type and the source of ignition differ among ecosystems and affect aspects of the fire regime such as its extent (size), frequency and intensity. Because plants and fire share a long evolutionary history, many plants have evolved adaptive traits that not only allow them to persist in flammable environments but to depend on fire for reproduction and growth.

🔥 One important consequence of natural fires is the creation of spatial and temporal variation within a landscape, which generates and maintains biodiversity. Many animals exploit the consequences of fire and the mosaic of habitats generated by fire supports a wide diversity of animals and plants. The course also briefly addresses some of the effects and consequences of climate change and global warming on the intensity and frequency of fires.

🔥 By taking this course, you will be able to:
• Explain why fire is an important component of healthy ecosystems
• Explain what is meant by a ‘fire regime’ and how changes in fire regimes can lead to changes in ecosystems
• Describe some adaptive features of plants that have evolved in response to fire
• Describe how some animals avoid fires and/or benefit from the aftermath of natural fire
• Explain how global warming may result in an increase in both the frequency and intensity of fires.

🔥 ABOUT THIS COURSE:
• Offered by: Open University
• Foundation: Open Learn
• 100% online
• Language: English
• Duration: 4 hours

🔥 ENROLL FOR FREE AT:

https://www.open.edu/openlearn/fire-ecology

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=16457


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Giáng My Vũ

giangmy.ivolunteer@gmail.com