Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Quản Lý Chuỗi Cung Ứng Từ Viện Công Nghệ Massachusett

No Deadline

[English Caption Below]

🏗 Chuỗi cung ứng bao gồm hai hoặc nhiều bên được liên kết với nhau bằng các dòng nguyên vật liệu, thông tin và tiền tệ. Việc quản lý chuỗi cung ứng cố gắng phối hợp hoạt động của các bên để hàng hóa được sản xuất và phân phối đúng số lượng, đến đúng địa điểm và đúng thời điểm, nhằm giảm thiểu chi phí trên toàn hệ thống trong khi vẫn đáp ứng các yêu cầu về trình độ dịch vụ. Là một phần của chương trình Nguyên tắc sản xuất MicroMasters, khóa học này sẽ giúp người học tiếp cận với các khái niệm và mô hình quan trọng trong việc lập kế hoạch chuỗi cung ứng và hệ thống sản xuất.

⚓ Thông tin khóa học:

 • Tài trợ: Học Viện Công Nghệ Massachusetts
 • Nền tảng: edX
 • Thời lượng: 9 tuần, 10-12 giờ/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên: Stephen Graves, Sean Willems
 • Học phí: Hoàn toàn miễn phí

Nội dung khóa học: 

Tìm hiểu về các chiến lược chuỗi cung ứng hiệu quả cho các công ty hoạt động trên toàn cầu, nhấn mạnh vào cách lập kế hoạch và tích hợp các thành phần của chuỗi cung ứng vào một hệ thống phối hợp. Khóa học sẽ giới thiệu một loạt các chiến thuật hoạt động để đối phó với sự thay đổi của chuỗi cung ứng, bao gồm:

 • Tổng hợp  rủi ro
 • Vị trí hàng tồn kho
 • Lập kế hoạch và cộng tác
 • Phân bố thông tin
 • Khác biệt hóa sản phẩm trì hoãn
 • Tìm nguồn cung ứng kép

Các bài giảng, bài tập máy tính và thảo luận tình huống giới thiệu các mô hình và phương pháp khác nhau để phân tích và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https://www.edx.org/course/supply-chains-for-manufacturing-i

————-

[Online] Supply Chains for Manufacturing: Inventory Analytics

🏗 A supply chain entails two or more parties that are linked together by material, information and money flows. The management of a supply chain attempts to coordinate the activities of the parties so that merchandise is produced and distributed at the right quantities, to the right locations, and at the right time, in order to minimize system-wide costs while satisfying service level requirements. As part of the Principles of Manufacturing MicroMasters program, this course will expose learners to concepts and models important in supply chain and manufacturing system planning.

Information about the course:

 • Provided by: Massachusetts Institute of Technology
 • Platform: edX
 • Length: 9 weeks, 10-12 hours/week
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructor: Stephen Graves, Sean Willems
 • Tuition Fee: Free

What you’ll learn:

Learn about effective supply chain strategies for companies that operate globally, with emphasis on how to plan and integrate supply chain components into a coordinated system. The course will introduce a set of operational tactics for dealing with supply chain variability, including:

 • Risk pooling
 • Inventory placement
 • Integrated planning and collaboration
 • Information sharing
 • Delayed differentation
 • Dual sourcing

Lectures, computer exercises, and case discussions introduce various models and methods for supply chain analysis and optimization.

📌Further information and register at: https://www.edx.org/course/supply-chains-for-manufacturing-i

 

 

Nghi Phương

phuongnghi.ivolunteer@gmail.com

You may also like...