Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Nâng Cao Kiến Thức Về Lãnh Đạo Và Chuyên Môn Từ YSEALI

[English caption below]

👉Nhận ngay chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

Hiện đang có 4 khóa #YSEALILearns! Các khóa học trực tuyến này là những nguồn lực miễn phí để đưa kiến thức về lãnh đạo và chuyên môn của bạn lên một cấp độ cao hơn. Chúng được thiết kế để tăng cường năng lực và truyền cảm hứng cho các thành viên YSEALI để họ hành động ở nhiều chủ đề cho sẵn.

  • Công tác tổ chức cộng đồng vì hành động
  • Thiết lập và duy trì doanh nghiệp xã hội
  • Các chiến lược trưởng thành và phát triển bản thân
  • Các ý niệm về gây quỹ

Hãy tham gia khóa học:  Bit.ly/YSEALILearns 

 

[Online] The Free Courses For Promoting Leadership And Specialistic From YSEALI

Four new #YSEALILearns are available now! These online courses are free resources to take your leadership and professional knowledge to the next level. These courses are designed to empower and inspire YSEALI members to take action on the different topics that are offered.

  • Community Organizing for Action
  • Creating and Maintaining Social Enterprises
  • Strategies for Personal Growth and Development
  • Fundraising Concepts

You may also like...