Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Luyện Tập Và Cải Thiện Kỹ Năng Nói Tiếng Anh

English caption below

 

👉Thực hành và cải thiện kỹ năng nói của bạn cho PTE Academic.

❤Trong khóa học này, chúng tôi sẽ phân tích các câu trả lời mẫu từ phần nói của PTE Academic dựa trên độ trôi chảy của bạn, nội dung và cách phát âm để chỉ ra cách hiểu những câu trả lời này sẽ giúp bạn cải thiện hơn trong kỹ năng nói tiếng anh.

 

❤Ngoài việc thường xuyên có cơ hội tiếp xúc với những người học khác và thực hành từng loại mục, bạn sẽ phát triển kiến thức về ngữ pháp và từ vựng liên quan đến PTE Academic.

 

❤Bạn sẽ xây dựng các kỹ năng tự đánh giá để xác định các lĩnh vực cần cải thiện trong các câu trả lời của chính bạn và thành công trong bài kiểm tra của bạn. 

➥Chi tiết đăng ký tại: https://www.futurelearn.com/courses/skills-for-the-pte-speaking-test

 

Practice And Improve Your Speaking Skills For Pte Academic from Macquarie university

 

Practice and improve your speaking skills for PTE Academic.

In this course, we will analyze sample responses from the speaking section of PTE Academic based on oral fluency, content, and pronunciation to show how understanding these can lead to success.

In addition to having frequent opportunities to interact with other learners and practice each of the item types, you will develop knowledge of grammar and vocabulary relevant to PTE Academic.

You will build self-assessment skills to identify areas of improvement in your own responses and succeed in your test.

You may also like...