iVolunteer Vietnam Blog

Deadline: 30/9/2023

Cuộc Thi Về Giáo Dục: Solve Education! 2023

Giải quyết giáo dục! đang mời các bạn trẻ trên khắp Châu Phi và Châu Á đăng ký Cuộc thi Học tập năm 2023. Giải quyết giáo dục! Cuộc thi Học tập (SELC) là cuộc thi học...

Deadline: 28/01/2023

Dự Án Commate Tuyển Thành Viên Gen 1

Commate được ghép bởi Com(munication) và (Soul)mate_đây là 1 dự án chủ đề Truyền Thông. Với sứ mệnh đưa đến cho bạn những góc nhìn mới mẻ về Truyền Thông, dưới cả phương diện...

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự