iVolunteer Vietnam Blog

[Online] Youth Confessions – Chiến Dịch “Giới Trẻ Không Ngại Chia Sẻ” 2020 – Cơ Hội Trao Kiến Thức, Chia Sẻ Yêu Thương Tới Cộng Đồng

[DEADLINE: 30/01/2021] 💥 Youth Confessions – một dự án cộng đồng trực thuộc YBOX chính thức phát động chiến dịch “Giới trẻ không ngại chia sẻ”. Chiến dịch kêu gọi những chia sẻ từ...

Khóa Học Tiếng Anh Báo Chí

NO DEADLINE Khóa học này được thiết kế cho những người nói Tiếng Anh không phải người bản xứ và mong muốn được phát triển những kỹ năng cần thiết của ngành báo chí...