Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Viết Code Và Xây Dựng Website Trong 1 Tháng

[English caption below]

🔥  Giới thiệu: 

One Month là một trường học viết mã trực tuyến có các khóa học về HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, v.v. Họ cung cấp cho những người không phải là lập trình viên cơ hội để nhanh chóng học hỏi các kỹ năng công việc thực hành. One Month đặc biệt ở chỗ nó kết hợp các hướng dẫn bằng video với sự hỗ trợ trực tiếp của con người và các bài tập. Hơn 60.000 đã sử dụng khoá học lập trình này mỗi tháng.

 

🔥  Lưu ý: 

  • Nếu bạn thật sự muốn đầu tư, bạn có thể trả phí để nhận nhiều quyền lợi hơn.
  • Khi trả phí cho khóa học, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận

 

🔥  Ưu điểm:

  • Hướng dẫn chi tiết
  • Có bài tập thực hành

 

🔥  Truy cập trang web tại: onemonth.com

——————————————

🔥  Introduction: 

One Month is an online coding school which features courses in HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, and more. They are helping close the skills gap by providing non-programmers the opportunity to quickly learn hands-on job skills. A One Month course is unique in that it combines video tutorials with 1-on-1 human support and deadlines. Over 60,000 students have used One Month’s computer programming courses.

 

🔥  Note: 

  • If you want to invest in the course, you can pay the money to have more benefits
  • When you pay the money, you will get the certificate

 

🔥  Pros:

  • Clearly tutor
  • Have exercises to review

 

🔥  Start now at: onemonth.com

 

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...