Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Thống Kê Miễn Phí Từ Trường Đại Học Stanford

📌 No Deadline

[English caption below]

📌 Thông tin về khóa học này:

Đây là khóa học cấp độ nhập môn về học có giám sát, tập trung vào các phương pháp hồi quy và phân loại. Giáo trình bao gồm: hồi quy tuyến tính và đa thức, hồi quy logistic và phân tích phân biệt tuyến tính; xác nhận chéo và các phương pháp khởi động, lựa chọn mô hình và chính quy hóa (ridge và lasso); mô hình phi tuyến, splines và mô hình cộng tổng quát; phương pháp dựa trên cây, rừng ngẫu nhiên và thúc đẩy; máy vectơ hỗ trợ. Một số phương pháp học tập không giám sát được thảo luận: các thành phần chính và phân cụm (k-means và hierarchical).

📌 Những gì bạn sẽ học:

– Tổng quan về thống kê học

– Hồi quy tuyến tính

– Phân loại

– Phương pháp lấy mẫu lại

– Lựa chọn mô hình tuyến tính và chính quy hóa

– Vượt ra ngoài tuyến tính

– Phương pháp dựa trên cây

– Hỗ trợ máy vector

– Học tập không giám sát

📌 Đăng kí học tại:  https://www.edx.org/course/statistical-learning

————————————————————————–

📌 About this course:

This is an introductory-level course in supervised learning, with a focus on regression and classification methods. The syllabus includes linear and polynomial regression, logistic regression and linear discriminant analysis; cross-validation and the bootstrap, model selection and regularization methods (ridge and lasso); nonlinear models, splines, and generalized additive models; tree-based methods, random forests and boosting; support-vector machines. Some unsupervised learning methods are discussed: principal components and clustering (k-means and hierarchical).

📌 What you’ll learn:

– Overview of statistical learning

– Linear regression

– Classification

– Resampling methods

– Linear model selection and regularization

– Moving beyond linearity

– Tree-based methods

– Support vector machines

– Unsupervised learning

📌 Register at: https://www.edx.org/course/statistical-learning

 

Dương Nguyễn

thuyduong.ivolunteer@gmail.com

You may also like...