Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Vai Trò Người Lãnh Đạo

🍂NO DEADLINE 🍂

[English Caption Below]

📌Nội dung khóa học :

Khóa học này sẽ kiểm tra vai trò của người quản lý trong lý thuyết và thực tế.  Bạn sẽ bắt đầu bằng cách xem xét hai lý thuyết cổ điển về vai trò của người quản lý, được viết trong cuốn Hướng dẫn học tốt của người quản lý, để đánh giá mức độ phù hợp của chúng đối với công việc hiện tại của bạn.  Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu xem xét công việc của các nhà quản lý trong một loạt các tổ chức khác bằng cách sử dụng các đoạn video trích từ loạt bài Escape from the Boardroom của BBC World News.

📌Bạn sẽ học được :

 • Nhận xét một số kiến ​​thức lý thuyết về quản lý
 • Xem xét kiến ​​thức lý thuyết này có thể liên quan như thế nào với các vấn đề và tình huống thực tế tại nơi làm việc
 • Thể hiện nhận thức về các kỹ năng và khả năng cần thiết của một vai trò ở nơi làm việc
 • Đánh giá tác động của loại nghiên cứu này có thể có đối với việc thực hành quản lý và sự phát triển trong tương lai của một nhà quản lý.

📌Thông tin khoá học :

 • Nền tảng : Openedu
 • Hướng dẫn bởi: (có sẵn)
 • Thời lượng : 4 giờ
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Hình thức : Online 100%

📌Thông tin chi tiết và đăng ký :

https://bit.ly/iv2PHOT

——————————————————————

📌Content:

This free course examines the manager role in theory and in practice. You will begin by considering two classic theories on the role of the manager, written about in The Manager’s Good Study Guide, to assess how relevant they are for your current work. You will then be asked to examine the work of managers in a range of other organisations using video excerpts from the BBC World News series Escape from the Boardroom.

📌What you will learn : 

 • Demonstrate some theoretical knowledge of management
 • Consider how this theoretical knowledge can be related to actual workplace issues and situations
 • Show an awareness of the skills and abilities required of a role in the workplace
 • Reflect on the impact this kind of study could have on the practice of management and the future development of a manager.

📌About this course:

 • Offered by Openedu
 • Instructor: ( credited)
 • Time: 4 hours
 • Language: English
 • 100% online

📌For more information and sign up : 

https://bit.ly/iv2PHOT

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Bảo Anh Trần Vũ

baoanh.ivolunteervn@gmail.com