Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Thương Hiệu Cá Nhân (Personal Branding)

🌏 NO DEADLINE

[English caption below]

✅ Thương hiệu cá nhân là quá trình phát triển “nhãn hiệu” được tạo ra xung quanh tên cá nhân hoặc nghề nghiệp của bạn. Mục tiêu chính của xây dựng thương hiệu cá nhân là phát triển một danh tiếng và phát triển thành công bằng cách kết nối theo cách sao cho gây hứng thú cho những người khác. Khóa học có cấu trúc như sau: Bài học đầu tiên dành riêng cho các ý tưởng chung về xây dựng thương hiệu cá nhân. Phần thứ hai cung cấp các kỹ năng tự đánh giá để quản lý thương hiệu cá nhân thành công. Phần thứ ba nêu bật các khía cạnh chính của thương hiệu cá nhân và cách đặt mục tiêu và đòn bẩy trong thế mạnh của chúng tôi để đạt được mục tiêu của chúng tôi. Phần thứ tư mô tả danh tiếng trực tuyến liên quan đến thương hiệu cá nhân. Cuối cùng, Phần thứ năm phân tích thương hiệu cá nhân như một công cụ để quản lý sự nghiệp.

✅ Trong tất cả các đơn vị, chúng tôi sẽ xem các trường hợp thực tế của sinh viên (phỏng vấn cá nhân) để đưa ra các ví dụ cụ thể về thực hành tốt nhất của các kỹ thuật xây dựng thương hiệu cá nhân

🌏 Bạn sẽ được học

 • Xác định thương hiệu cá nhân.
 • Hiểu các khái niệm chính về thương hiệu cá nhân.
 • Xác định giá trị công việc cá nhân, khả năng, kỹ năng và giá trị của một người.
 • Xác định các lĩnh vực nghề nghiệp quan tâm chung.
 • Hướng dẫn tự phân tích. Hiểu thương hiệu và xây dựng thương hiệu bản thân.
 • Tạo dựng và phát triển thương hiệu bản thân một cách hiệu quả.
 • Hiểu và phát triển các khái niệm danh tiếng trực tuyến chính.
 • Giao tiếp với phương tiện truyền thông xã hội.
 • Hiểu được tầm quan trọng của thương hiệu cá nhân trong suốt sự nghiệp.
 • Phát triển thương hiệu cá nhân cùng với sự nghiệp chuyên nghiệp.

🌏 Thông tin khóa học

 • Giảng viên: Epbe Project
 • Nền tảng: udemy
 • Lĩnh vực: Phát triển bản thân
 • Học phí: Miễn phí
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

🌏 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/3e2B3Qm

——————————————————

✅ Personal branding is the process of developing a “mark” that is created around your personal name or your career. The main goal of personal branding is to develop one reputation and grow successfully by networking in a way that interests others. The course is structured as following: The first Unit is dedicated to the general ideas about personal branding. The second Unit provides self-assessment skills for a successful personal branding management. The third Unit is highlights the keys aspects of personal branding and how to set the objectives and lever in our strengths to achieve our goals.. The fourth Unit describes the online reputation in relation with personal branding. Finally, the fifth Unit analyses the personal branding as a tool for career management.

✅ In all units, we will see real cases of students (personal interviews) to show specific examples of the best practice of personal branding techniques.

🌏 What you will learn

 • Define personal branding.
 • Understand the main concepts about personal branding.
 • Identify one’s personal work values, abilities, skills and values.
 • Identify general areas of career interest.
 • Guide for conducting self-analysis.
 • Understand branding and self-branding.
 • Create and develop your self-brand effectively.
 • Understand and develop main online reputation concepts.
 • Communication with social media.
 • Understand the importance of personal branding during all the career.
 • Develop personal branding along the professional career.

🌏  About this course

 • Instructor: Epbe Project
 • Foundation: udemy
 • Subject:  Personal Development
 • Price: Free
 • Language: English
 • 100%  online

🌏 Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/3e2B3Qm

 


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com