Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Tạo Blog Kinh Doanh Thông Qua WordPress

NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌 Về khóa học này:

 • Bạn đã bao giờ nghe ai đó nhắc đến WordPress chưa? Thông qua wordpress, bạn có thể tạo nền tảng web hoặc blog để truyền tải kiến ​​thức, thông điệp
 • Với khóa học này, bạn sẽ tạo một trang blog với trang chủ và bài đăng blog ban đầu bằng cách sử dụng hệ thống quản lý nội dung miễn phí, WordPress. Bạn sẽ có thể tạo một blog doanh nghiệp với giao diện của một trang web hoàn chỉnh với các tùy chọn cho các plugin thương mại điện tử. Bạn sẽ có một không gian ảo để giới thiệu doanh nghiệp của mình với những khách hàng muốn duy trì kết nối.

📌 Bạn sẽ học được gì trong khóa học này:

 • Cách sử dụng các tính năng trong WordPress.
 • Tạo một bài đăng trên blog.
 • Xuất bản một trang web.
 • Thể hiện kinh nghiệm thực tế này trong một cuộc phỏng vấn

📌 Cấu trúc bài học:

 • Tạo một tài khoản WordPress mới.
 • Tham quan WordPress và Trang chủ của tôi.
 • Sử dụng công cụ Pages trong WordPress.
 • Chỉnh sửa Trang chủ của bạn.
 • Chỉnh sửa Nội dung Chính trên Trang chủ của Bạn.
 • Chỉnh sửa Nội dung trong Chân trang trên Trang chủ của Bạn.
 • Tạo và chỉnh sửa một bài đăng trên blog để xuất bản.

📌 Thông tin khóa học:

 • 100% trực tuyến
 • Thời lượng: 2 giờ
 • Ngôn ngữ: tiếng anh
 • Giảng viên: Stacey Shanklin- Langford
 • Nền tảng: Coursera

📌 Đăng kí ngay tại: https://www.coursera.org/projects/wordpress-create-blog-business

_________________

📌 About this course:

 • Have you ever heard someone mention WordPress? Through wordpress, you can create web or blog platforms to convey knowledge, messages
 • By this course, you will create a blog site with a home page and initial blog post using a free content management system, WordPress. You will be able to create a business blog with the look and feel of a website complete with options for e-commerce plugins. You’ll have a virtual space to showcase your business with customers who want to stay connected.

📌 What will you learn in this course:

 • Learn to use features in WordPress.
 • Create a blog post.
 • Publish a website.
 • Showcase this hands-on experience in an interview

📌 Syllabus:

 • Create a new WordPress account.
 • Tour WordPress and My Home Page.
 • Use the Pages tool in WordPress.
 • Edit Your Home Page.
 • Edit Main Content on Your Home Page.
 • Edit Content in the Footer on Your Home Page.
 • Create and Edit a Blog Post for Publication.

📌 Course information:

 • 100% Online
 • Duration: 2 hours
 • Language: English
 • Trainer: Stacey Shanklin- Langford
 • Platform: Coursera

📌 Register now: https://www.coursera.org/projects/wordpress-create-blog-business

Hoa Nguyễn Thị Hồng

honghoa.ivolunteer@gmail.com

You may also like...