Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Phân Tích Cơ Hội Thị Trường

NO DEADLINE

[English Caption Below]

🔥Khóa học này xem xét các yếu tố môi trường bên ngoài và khả năng tổ chức bên trong tác động đến cách một công ty hoạt động để tạo ra một sản phẩm hoặc thương hiệu thành công. Vì các công ty hoạt động trong môi trường năng động, việc hiểu rõ sự thay đổi của bối cảnh và các xu hướng hiện tại đang tác động đến doanh nghiệp sẽ giúp phát triển một chiến lược tiếp thị đúng đắn.

🔥Khóa học bao gồm 3 quá trình, lần lượt là – xác định điểm mạnh và điểm yếu, xác định cơ hội và mối đe dọa, xác định thị trường và phân tích phân đoạn thị trường. Khóa học sẽ hữu ích cho sinh viên và các chuyên gia muốn hiểu sâu hơn về chủ đề phân tích cơ hội thị trường.

🔥Có nhiều tác giả, cố vấn và người đánh giá của khóa học đã làm việc trong nhiều lĩnh vực liên quan tới bán hàng, tiếp thị và nhiều ngành khác nhau. Khóa học sẽ xác định chủ đề dưới dạng các quy trình bao gồm một loạt các hành động dẫn đến một kết quả cụ thể. Mỗi quy trình yêu cầu các đầu vào cụ thể và sau đó sử dụng các công cụ để tạo ra các đầu ra cụ thể.

🔥Đối tượng phù hợp: Bất kì ai muốn tìm hiểu them về phân tích cơ hội thị trường

🔥Yêu cầu: Sinh viên cần có niềm yêu thích về chiến lược tiếp thị

🔥Bạn sẽ học được: Hiểu được các yếu tố môi trường bên ngoài và khả năng tổ chức bên trong tác động đến cách một công ty hoạt động để tạo ra một sản phẩm hoặc thương hiệu thành công

🔥Thông tin khóa học: 

  • Hình thức: 100% Online
  • Ngôn Ngữ: Tiếng Anh (Có phụ đề Anh)
  • Thời gian: 1 tiếng 23 phút
  • Giảng viên: SMstudy Certifications
  • Học phí: 100% FREE

🔥Thông tin chi tiết và đăng kí: https://bit.ly/3610oXt

——————————————————————————

🔥This course reviews the external environmental factors and internal organizational capabilities that impact how a company operates to create a successful product or brand. Since companies operate in dynamic environments, understanding the changing landscape and current trends that are impacting the business helps to develop a sound Marketing Strategy.

🔥This course includes three process namely – Determine Strengths and Weaknesses, Determine Opportunities and Threats and Define Market and Identify Market Segments. The course is useful to students and professionals who wish to gain an in depth understanding of the topic analyzing market opportunity.

🔥There are many authors, advisers, and reviewers of the course have worked in numerous field related to Sales and Marketing areas and a variety of industries. The course defines the topic in terms of processes that included a series of actions that leads to a particular result. Each process requires specific inputs and then uses tools to create specific outputs.

🔥Who is this course for:  Anyone who wants to gain an understanding of market opportunity analysis

🔥Requirements: Students need to have an interest for marketing strategy.

🔥Course information:

  • Format: 100% Online
  • Language: English (Subtitle English)
  • Duration: 1 hour 23 minutes
  • Teacher: SMstudy Certifications
  • Fee: 100% FREE

🔥More information and register: https://bit.ly/3610oXt

 

Shortlink: https://ivolunteervietnam.com?p=25265


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Đặng Thủy Linh

dangthuylinh.ivolunteer@gmail.com