Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Về Ngôn Ngữ Tây Ban Nha Cơ Bản

🌐 NO DEADLINE

[English caption below]

✔ Trong khóa học tiếng Tây Ban Nha này, bạn sẽ học từ vựng cơ bản để nói về bản thân và cuộc sống hàng ngày của bạn, trong hiện tại, tương lai và quá khứ, trong các tình huống giao tiếp đơn giản và ngắn gọn. Bạn sẽ học các cách diễn đạt về thời gian,  những điều sẽ xảy ra trong tương lai, từ vựng liên quan đến danh sách mua sắm, cách bày tỏ ý kiến, nói về sức khỏe của bạn cũng như về những trải nghiệm và hoạt động đã xảy ra trong quá khứ. Kết thúc khóa học, bạn sẽ có thể giao tiếp trong các tình huống hàng ngày theo trình độ A2 (sơ cấp) như được mô tả trong Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFRL, Hội đồng Châu Âu).

✔ Khóa học được thiết kế dành cho người nói tiếng Anh, cung cấp nhiều bài tập khác nhau sau khi trải qua các giai đoạn trình bày, hiểu và tạo ra nội dung. Bạn có video, văn bản nhỏ và âm thanh để cải thiện cách phát âm, bảng chú giải thuật ngữ, các hoạt động nhằm luyện nói với sinh viên khóa học khác, câu đố, thẻ ngữ pháp và đề xuất trên các nguồn Internet bên ngoài để tiếp tục học tiếng Tây Ban Nha ngày càng nhiều hơn.

✔ Các chủ đề mà các hoạt động xoay quanh là cuộc sống công việc, cuộc sống gia đình, cuộc sống thành phố và cuộc sống ngoài trời. Như bạn có thể thấy, một chút về mọi thứ để có thể nói về bản thân và tham gia vào giao tiếp hàng ngày.

🌐 Thông tin khóa học

 • Nhà thành lập: UPValenciaX
 • Giảng viên:
 • Nền tảng: edX
 • Lĩnh vực: Ngôn ngữ
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 4 tuần, 3 – 4 tiếng/tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Hình thức: 100% online

🌐 Thông tin chi tiết và đăng ký tại đây: https://bit.ly/3cDehPB

——————————————————

🌐 NO DEADLINE

✔ In this Spanish course, you will learn basic vocabulary to talk about yourself and your everyday life, in the present, in the future and in the past, in simple and brief communication situations. You will learn expressions of time, how to express things that will happen in the future, vocabulary related to the shopping list, how to express an opinion, talking about your health, and about experiences and activities that happened in the past. At the end of the course you will be able to communicate in everyday situations according to the A2 proficiency level (elementary) as described in the Common European Framework of Reference for Languages ​​(CEFRL, Council of Europe).

✔ The course, which is designed for English speakers, offers a variety of exercises after going through the stages of content presentation, comprehension and production. You have videos, small texts and audios to improve your pronunciation, glossaries, activities for oral practice with other course students, quizzes, grammar cards and recommendations on external Internet resources to continue learning more and more Spanish.

✔ The topics on which the activities revolve are work life, family life, city life and outdoor life. As you can see, a bit of everything to be able talk about yourself and to engage in everyday communication.

🌐 About this course

 • Institution: UPValenciaX
 • Instructor: Prof. Ana Gimeno, Cristina Navarro
 • Foundation: edX
 • Subject: Language
 • Price: Free
 • Length: 4 weeks, 3 – 4 hours per week
 • Language: English
 • 100%  online

🌐 Resigter and have more infomation right here: https://bit.ly/3cDehPB

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Hân Huỳnh

baohan.ivolunteer@gmail.com

You may also like...