Deadline: All year round

 [Online] Khóa Học Miễn Phí Tìm Hiểu Về Internet Vạn Vật

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

📌Giới thiệu

Internet của mọi thứ (IoE) là thuật ngữ chỉ sự kết nối mạng giữa mọi người, quy trình, dữ liệu và mọi sự vật. Khi có nhiều người, dữ liệu và sự vật được kết nối trực tuyến hơn, chúng ta cần phát triển các kỹ năng và quy trình công nghệ để khai thác lượng thông tin khổng lồ được tạo ra bởi những sự kết nối này.

Mục tiêu của khóa học này là giới thiệu cho bạn các khái niệm và công nghệ cơ bản liên quan tới IoE và giúp bạn hiểu các lợi ích cũng như các rủi ro tiềm ẩn của nó. Khóa học còn được thiết kế những bài kiểm tra ngắn cuối mỗi phần để kiểm tra sự hiểu biết của bạn về các khái niệm được giải thích. Ngoài ra còn có một bài kiểm tra đánh giá cuối khóa học giúp bạn có thể theo dõi tiến trình của mình và cải thiện tốt hơn.

📌Nội dung khóa học

 • Giải thích tác động của Internet vạn vật (IoE)
 • Giải thích các tương tác giữa con người, quy trình, dữ liệu và những thứ hình thành IoE
 • Định hình các thiết bị và ứng dụng được nối mạng để hỗ trợ triển khai IoE
 • Giải thích những lợi ích và thách thức của IoE
 • Giải thích mô hình hóa và tạo mẫu trong IoE.

📌Chi tiết 

 • Tổ chức:   OpenLearn
 • Thời lượng: 15 tiếng
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Hình thức : Online 100%

📌Thông tin chi tiết và đăng ký tại:

https://internet-everything

———————————————————

📌Overview

The internet of everything (IoE) is the networked connection of people, process, data and things. As more people, data and things come online, we need to develop skills and technological processes to harness the vast amounts of information being generated by all these connected people and things.

The goal of this course is to introduce you to fundamental concepts and technologies that enable the IoE and help you understand its benefits as well as potential risks. As part of this course, and to check your understanding of the concepts explained, there is a brief quiz at the end of each session. There is also an end-of-course assessment quiz to help you can track your progress

📌What you’ll learn

 • Explain the impact of the internet of everything (IoE)
 • Explain the interactions between people, process, data, and things that form the IoE
 • Configure networked devices and applications to support a given IoE implementation.
 • Explain the benefits and challenges of the IoE
 • Explain modelling and prototyping in the IoE.

📌Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 15 hours
 • Language: English (with subtitle)
 • 100% online

📌Further information and register at:

https://internet-everything


Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com