Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Thiết Kế Ứng Dụng Android Trong 1 Giờ

NO DEADLINE

[English caption below]

Khóa học này sẽ bao gồm các khái niệm cơ bản và cốt lõi mà bạn cần biết để thiết lập và chạy Android chỉ trong 1 giờ. Nó sẽ giúp người mới bắt đầu xây dựng ứng dụng của riêng họ từ đầu. Vào cuối khóa học này (sau khoảng 1 giờ), bạn sẽ hiểu cách xây dựng ứng dụng Android và tự tin hơn trong việc xây dựng các ứng dụng lớn hơn.

🌼  Thông tin:

 • Cung cấp bởi: Course4Startup.com
 • Chi phí: Miễn Phí
 • Thời gian: 1 tiếng
 • Bạn sẽ học cách thiết kế với UI và viết mã một ứng dụng Android

🌼  Sau khóa học này, bạn sẽ nắm được: 

 • Cách cài đặt và thiết lập môi trường để phát triển Android.
 • Cách thiết kế UI với Constraint Layout.
 • Cách tạo ứng dụng Android của bạn với tư duy Lập trình hướng đối tượng.
 • Hiểu các khái niệm chính như Hoạt động và Bộ điều hợp.
 • Cách chuyển dữ liệu giữa các Màn hình khác nhau trong ứng dụng Android.
 • Cách làm việc với Button, Textbox, ListView, VideoView, ImageView.
 • Cách tùy chỉnh ActionBar của bạn.
 • Cách tạo biểu tượng của riêng bạn và tạo tệp thiết lập cho ứng dụng Android của bạn.

🌼  Bắt đầu ngay tại: code4startup.com

Mong bạn sẽ thích khoá học này!

—————————————————–

This course will cover basic and core concepts that you need to know to get up and running with Android in just 1 hour. It will help beginners to start building their own apps from scratch. By the end of this course (after about 1 hour), you will get a taste of how to build an Android app and gain more confidence in building bigger apps.

🌼  Information: 

 • Provided by: Course4starup.com
 • Price: Free
 • Time: 1 hour
 • You will learn quickly how to design with UI and code an Android app.

🌼  After this course, you will walk away with:

 • How to install and set up an environment for Android development.
 • How to design UI with Constraint Layout.
 • How to build your Android app with Object Oriented Programming mindset.
 • Understand key concepts like Activity and Adapter.
 • How to transfer data between different Screens in an Android app.
 • How to work with Button, Textbox, ListView, VideoView, ImageView.
 • How to customize your ActionBar.
 • How to create your own icon and build a setup file for your Android app.

🌼  Start now at: code4startup.com

Hope you will enjoy this course!

 

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...