Deadline: All year round

[Online] Khóa Học Miễn Phí Giới Thiệu Về Thống Kê

🔥NO DEADLINE

[English Caption Below]

🌻Giới thiệu

Trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta đang bị bao quanh bởi thông tin, phần lớn là thông tin số, và điều quan trọng là phải biết cách hiểu nó. Khóa học này là phần mở đầu về các khái niệm cơ bản và phương pháp thống kê, khoa học rút ra kết luận từ dữ liệu.

Bạn không cần quá chú trọng vào ghi nhớ các công thức và phương pháp. Xuyên suốt khóa học này, trọng tâm sẽ là hiểu lý do đằng sau các phép tính, các giả định mà chúng có giá trị và cách giải thích chính xác các kết quả.

🌻Nội dung khóa học

 • Các khái niệm cơ bản và phương pháp thống kê
 • Cách đọc tóm tắt dữ liệu bằng đồ thị và số
 • Hiểu lý do đằng sau các phép tính, các giả định mà chúng hợp lệ và cách giải thích chính xác các kết quả

🌻Chi tiết 

 • Tổ chức:  BerkeleyX
 • Thời lượng: 4 tuần
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)
 • Giảng viên:Philip B. Stark – Giáo sư thống kê từ UC Berkeley

🌻Thông tin chi tiết và đăng ký tại

https://www.edx.org/course/introduction-to-statistics

—————————————-

🌻Overview

We are surrounded by information, much of it numerical, and it is important to know how to make sense of it. This course is an introduction to the fundamental concepts and methods of statistics, the science of drawing conclusions from data.

There will be no mindless memorization of formulas and methods. Throughout Stat2.1x, the emphasis will be on understanding the reasoning behind the calculations, the assumptions under which they are valid, and the correct interpretation of results.

🌻What you’ll learn

 • The fundamental concepts and methods of statistics
 • How to intepret graphical and numerical summaries of data
 • Understand the reasoning behind the calculations, the assumptions under which they are valid, and the correct interpretation of results

🌻Detail

 • Institution: BerkeleyX
 • Length: 4 weeks
 • Language: English (with subtitle)
 • Instructors: Philip B. Stark – Professor of Statistics from UC Berkeley

🌻Further information and register at

https://www.edx.org/course/introduction-to-statistics

 

Thu Hà Nguyễn

nguyenha.ivolunteer@gmail.com

You may also like...