Deadline: All year round

[Online] Khoá Học Miễn Phí Giới Thiệu Quản Lý Dự Án

Tìm hiểu cách trở thành người quản lý dự án với phần giới thiệu trực tuyến miễn phí này về khóa học quản lý dự án.

Khóa học chủ yếu dựa trên các tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) về quản lý dự án chuyên nghiệp. Bắt đầu khóa học này ngay hôm nay và bắt đầu phát triển các kỹ năng bạn sẽ cần để trở thành người quản lý dự án xuất sắc.

🍀  Thông tin:

 • Cung cấp bởi: Alison.com
 • Chi phí: Miễn phí
 • Có giấy chứng nhận
 • Thời gian: 6-10 giờ

🍀  Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể:

 • Xác định các loại đội và phong cách lãnh đạo khác nhau
 • Đánh giá mục tiêu của truyền thông dự án
 • Thảo luận về tầm quan trọng của việc quản lý các bên liên quan
 • Tóm tắt cơ bản về quản lý dự án
 • Mô tả quy trình phát triển phạm vi và yêu cầu của dự án

🍀  Bắt đầu ngay bây giờ tại: https://alison.com/fr/cours/introduction-a-la-gestion-de-projet

Mong bạn sẽ thích khoá học này!

————————————————

Find out how to become a project manager with this free online introduction to the project management course.

The course is primarily based on American National Standards Institute (ANSI) and Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) standards for professional project management. Start this course today and start developing the skills you will need to excel as a project manager.

🍀  Information:

 • Provided by: Alison.com
 • Price: Free
 • Certificate: Yes
 • Time: 6-10 hours

🍀  After completing this course, you will be able to: 

 • Identify different types of teams and leadership styles
 • Evaluate the objective of the project communication
 • Discuss the importance of stakeholder management
 • Summarize the basic of project management
 • Describe the process for developing the scope and requirement of the project

🍀  Start now at:https://alison.com/fr/cours/introduction-a-la-gestion-de-projet

Hope you enjoy the course!

 

Ngoc Minh Luong

ngocminh.ivolunteer@gmail.com

You may also like...